Raport bieżący nr 23/2019


Przyjęcie aktualizacji kierunków strategicznych Strategii Grupy TAURON

27.05.2019

TAURON Polska Energia S.A. („Spółka") informuje, że 27 maja 2019 r. Zarząd Spółki przyjął, a Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała aktualizację kierunków strategicznych będących uzupełnieniem Strategii Grupy TAURON na lata 2016-2025. Strategia ta była przedmiotem raportu bieżącego nr 34/2016 z 2 września 2016 r.

Zaktualizowane kierunki strategiczne uwzględniają zmiany w otoczeniu rynkowym i regulacyjnym, w którym działa Grupa Kapitałowa TAURON Polska Energia S.A. („Grupa TAURON”, „Grupa”).

Zgodnie z obowiązującą Strategią i przyjętą aktualizacją kierunków strategicznych wzrost wartości Grupy oparty będzie przede wszystkim na:
- regulowanym i stabilnym segmencie Dystrybucji,
- rozwoju źródeł nisko- i zeroemisyjnych,
- konwencjonalnych aktywach wytwórczych otrzymujących wsparcie,
- sprzedaży produktów oraz usług energetycznych i okołoenergetycznych dostosowanych do potrzeb klientów.

Dzięki realizacji planowanych działań możliwe będzie zwiększenie udziału źródeł nisko- i zeroemisyjnych w strukturze wytwórczej Grupy TAURON z 10 proc. w 2018 r. do blisko 30 proc. w 2025 r. i ponad 65 proc. w 2030 r.

Biorąc pod uwagę konieczność transformacji energetycznej Grupy, optymalizacji portfela inwestycyjnego oraz utrzymanie stabilności finansowej podjęto decyzję o przeprowadzeniu rynkowej weryfikacji następujących opcji strategicznych:

- rozwój nisko- i zeroemisyjnej energetyki, przede wszystkim poprzez inwestycje w odnawialne źródła energii. Do 2025 r. Grupa planuje inwestycje w farmy wiatrowe na lądzie (dodatkowe 900 MW), farmy fotowoltaiczne (dodatkowe 300 MW) i rozpoczęcie procesu zaangażowania w budowę morskich farm wiatrowych. Wzrost mocy w źródłach odnawialnych Grupy może odbywać się w różnych modelach biznesowych. Dla części planowanych projektów zakłada się pozyskanie partnerów finansowych i realizację inwestycji z ok. 20 proc. udziałem kapitałowym Grupy TAURON i możliwością zarządzania tymi aktywami przez Grupę;

- uelastycznienie portfela aktywów Grupy poprzez dostosowanie aktywów górniczych do planowanego zapotrzebowania Grupy na paliwo, reorganizację segmentu Wytwarzanie i portfela inwestycji kapitałowych. W ramach tej opcji rozważa się rynkową weryfikację zbycia Zakładu Górniczego Janina oraz spółki TAURON Ciepło, sprzedaż akcji/udziałów w spółkach: Elektrociepłownia Stalowa Wola i PGE EJ 1. W zakresie energetyki konwencjonalnej przewiduje się trwałe wyłączenie bloków klasy 120 MW i po 2025 r. – bloków klasy 200 MW.

Realizacja powyższych opcji umożliwi zrównoważoną transformację Grupy TAURON i zwiększy potencjał inwestycyjny dla rozwoju odnawialnych źródeł energii.

Poszczególne opcje strategiczne będą wdrażane wyłącznie w przypadku potwierdzenia opłacalności przyjętych rozwiązań, z uwzględnieniem możliwości finansowych Grupy.

Na obecnym etapie aktualizacja kierunków strategicznych nie wiąże się ze zmianą celów określonych w Strategii Grupy TAURON na lata 2016-2025.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Filip Grzegorczyk - Prezes Zarządu
Marek Wadowski - Wiceprezes Zarządu


Zobacz więcej raportów bieżących