Raport bieżący nr 26/2019


Wyrok Sądu Okręgowego dotyczący spółki Polska Energia - Pierwsza Kompania Handlowa sp. z o.o.

25.07.2019

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 7/2015 z 19 marca 2015 r. w sprawie wypowiedzenia umów na zakup energii i praw majątkowych przez spółkę zależną, Zarząd TAURON Polska Energia S.A. („Emitent”) informuje, że 25 lipca 2019 r. Sąd Okręgowy w Gdańsku („Sąd”) w postępowaniu wytoczonym w 2015 r. przeciwko spółce Polska Energia - Pierwsza Kompania Handlowa sp. z o.o. (spółka zależna od Emitenta, „PKH”) przez Amon sp. z o.o., wydał wyrok częściowy i wstępny, którym:

1) ustalił, że oświadczenia PKH o wypowiedzeniu umów długoterminowych zawartych pomiędzy PKH i Amon sp. z o.o. na zakup energii elektrycznej i praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia są bezskuteczne i nie wywołują skutku prawnego w postaci rozwiązania obu umów, skutkiem czego umowy te po okresie wypowiedzenia, tj. po dniu 30 kwietnia 2015 r. pozostają w mocy co do wszystkich postanowień i wiążą strony, oraz

2) uznał żądanie zapłaty odszkodowania za niewykonanie umowy sprzedaży praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia za usprawiedliwione co do zasady, przy czym nie przesądził o wysokości ewentualnego odszkodowania.

Wyrok został wydany w pierwszej instancji i jest nieprawomocny. PKH nie zgadza się z wyrokiem i wystąpi do Sądu o doręczenie wyroku wraz z uzasadnieniem oraz przystąpi do ich analizy celem złożenia apelacji.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Marek Wadowski - Wiceprezes Zarządu
Krzysztof Surma - Prokurent


Zobacz więcej raportów bieżących