Raport bieżący nr 30/2019


Wyniki testów na utratę wartości

19.08.2019


Zarząd TAURON Polska Energia S.A. („Emitent”, „TAURON”) informuje, że 19 sierpnia 2019 r. zostały zakończone główne analizy przeprowadzane w ramach testów na utratę wartości aktywów Grupy Kapitałowej TAURON na 30 czerwca 2019 r.

Analizy wykazały istotne zmiany w zakresie wartości odzyskiwalnej aktywów trwałych w segmencie Wydobycie. Były one efektem aktualizacji założeń techniczno-ekonomicznych, głównie w zakresie planów eksploatacji i dostępności złóż.

W konsekwencji w sprawozdaniach finansowych Emitenta za I półrocze 2019 r. powyższe zdarzenie zostanie zaprezentowane w następujący sposób:

- w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym zostanie ujęte utworzenie odpisów z tytułu utraty wartości rzeczowych i niematerialnych aktywów trwałych w wysokości 269 mln zł. Szacunkowy wpływ na obniżenie skonsolidowanego wyniku finansowego netto wyniesie 218 mln zł,

- w jednostkowym sprawozdaniu finansowym zostanie ujęte utworzenie odpisów z tytułu utraty wartości akcji i obligacji w TAURON Wydobycie S.A. w wysokości 157 mln zł. Ponadto zgodnie z MSSF 9 „Instrumenty finansowe” zostanie ujęte utworzenie odpisu z tytułu oczekiwanych strat kredytowych dotyczących objętych przez Emitenta obligacji wyemitowanych przez TAURON Wydobycie S.A. i pożyczek udzielonych przez Emitenta spółce TAURON Wydobycie S.A. w wysokości 408 mln zł. Łączny szacunkowy wpływ odpisów na obniżenie jednostkowego wyniku finansowego netto wyniesie 477 mln zł.

Wartość powyższych odpisów nie będzie miała wpływu na wynik EBITDA w jednostkowym i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym (przez wynik EBITDA Emitent rozumie EBIT powiększony o amortyzację i odpisy na aktywa niefinansowe).

Emitent zastrzega, że prezentowane powyżej wartości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Ostateczne wyniki testów i wielkość odpisów z tytułu utraty wartości aktywów zostaną przedstawione w sprawozdaniach finansowych TAURON Polska Energia S.A. i Grupy Kapitałowej TAURON za I półrocze 2019 roku.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Marek Wadowski - Wiceprezes Zarządu
Oliwia Tokarczyk - Prokurent


Zobacz więcej raportów bieżących