Raport bieżący nr 32/2019


Zmiana terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2019 r.

02.09.2019

TAURON Polska Energia S.A. informuje o zmianie terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2019 r. i podjęciu decyzji o przekazaniu tego raportu do wiadomości publicznej 30 września 2019 r.

Podstawa prawna:
§ 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 r., poz. 757).

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Urszula Wiśniewska - Prokurent


Zobacz więcej raportów bieżących