Raport bieżący nr 33/2019


Wytoczenie powództwa przeciwko spółce zależnej

02.09.2019

TAURON Polska Energia S.A. („Emitent”) informuje, że 2 września 2019 r. spółka zależna od Emitenta: Polska Energia – Pierwsza Kompania Handlowa Sp. z o.o. („PE-PKH”) otrzymała odpis pozwu wniesionego przeciwko PE-PKH przez Amon Sp. z o.o. z siedzibą w Łebczu („Powód”).

Przedmiotem żądania pozwu jest zapłata przez PE-PKH na rzecz Powoda łącznej kwoty 29 009 189,38 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty tytułem:
- odszkodowania (na łączną kwotę 1 576 475,44 zł) z tytułu niewykonania przez PE-PKH Umowy Sprzedaży Praw Majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia, będących potwierdzeniem wytworzenia energii elektrycznej w odnawialnym źródle energii – farmie wiatrowej w miejscowości Łukaszów w okresie od 1 sierpnia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.,
- odszkodowania (na łączną kwotę 27 432 713,94 zł) z tytułu niewykonania przez PE-PKH Umowy Sprzedaży Energii Elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii – farmie wiatrowej w miejscowości Łukaszów w okresie od 25 września 2017 r. do 31 lipca 2019 r.

O wypowiedzeniu przez PE-PKH wyżej wskazanych umów długoterminowych Emitent informował w raporcie bieżącym nr 7/2015 z 19 marca 2015 r.

PE-PKH przystąpiła do analizy treści pozwu i w odpowiednim czasie złoży odpowiedź na pozew.

Wstępna ocena żądań pozwu i jego uzasadnienia wskazuje na ich bezzasadność.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Filip Grzegorczyk - Prezes Zarządu
Marek Wadowski - Wiceprezes Zarządu


Zobacz więcej raportów bieżących