Raport bieżący nr 38/2019


Zmiana w składzie Zarządu TAURON Polska Energia S.A.

21.09.2019

TAURON Polska Energia S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 21 września 2019 r. Rada Nadzorcza Emitenta odwołała Pana Kamila Kamińskiego ze składu Zarządu Emitenta i pełnionej funkcji Wiceprezesa Zarządu ds. Klienta i Wsparcia Korporacyjnego.


Podstawa prawna:
§9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 r., poz. 757).

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Urszula Wiśniewska - Dyrektor Wykonawczy ds. Prawnych


Zobacz więcej raportów bieżących