Raport bieżący nr 39/2019


Aktualizacja szacunkowych wyników Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia za I półrocze 2019 r. i II kwartał 2019 r.

23.09.2019


W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 36/2019 z 6 września 2019 r. TAURON Polska Energia S.A. („Emitent”) przekazuje aktualizację wybranych szacunkowych skonsolidowanych danych finansowych Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. („Grupa TAURON”) za I półrocze 2019 r. i II kwartał 2019 r.

Aktualizacja danych finansowych wynika przede wszystkim z oszacowania wpływu Ustawy z 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw z późn. zm. („Ustawa”) na wyniki Grupy TAURON.

Biorąc powyższe pod uwagę Emitent w półrocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym sporządzonym na 30 czerwca 2019 r. ujmie skutki Ustawy, w tym:
• szacunek należnych rekompensat (tj. kwoty różnicy ceny i rekompensat finansowych) w wysokości 722 mln zł,
• korektę zmniejszającą przychody ze sprzedaży energii elektrycznej w wysokości 452 mln zł. Korekty dotyczą wszystkich odbiorców, dla których cenę z 30 czerwca 2018 r. stosuje się w pierwszym półroczu 2019 r. i w stosunku do których nie zostały obniżone ceny w umowach od dnia 1 stycznia 2019 r.,
• utworzenie rezerwy w wysokości 68 mln zł na kontrakty rodzące obciążenia. Rezerwa ta dotyczy odbiorców, którzy zgodnie z zapisami Ustawy skorzystali z prawa do obniżenia ceny zakupu energii elektrycznej w II półroczu 2019 r.

Jednocześnie Emitent informuje, że w I półroczu 2019 r. Grupa TAURON zrealizowała stratę w związku z dostawami energii dla odbiorców z grupy taryfowej G. W związku z tym w I półroczu 2019 r. Grupa TAURON częściowo wykorzystała rezerwę w wysokości 101 mln zł na kontrakty rodzące obciążenia. Przedmiotowa rezerwa została ujęta w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2018 r. w łącznej wysokości 214 mln zł.

Emitent wstępnie szacuje, że kompleksowy wpływ Ustawy na wyniki finansowe Grupy TAURON powinien być zasadniczo neutralny z uwagi na fakt, że wysokość rekompensat i różnicy ceny, którą otrzyma Grupa TAURON powinna pokryć korektę zmniejszającą przychody ze sprzedaży oraz brak podwyżki w 2019 r. cen sprzedaży energii w taryfie G zatwierdzanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

W związku z powyższym Emitent poniżej prezentuje wybrane szacunkowe skonsolidowane dane finansowe za:

(a) I półrocze 2019 r.

Przychody ze sprzedaży: 10 398 mln zł
EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację i odpisy na aktywa niefinansowe):
2 208 mln zł, w tym:
- EBITDA segmentu Dystrybucja: 1 337 mln zł
- EBITDA segmentu Wytwarzanie: 539 mln zł
- EBITDA segmentu Sprzedaż: 423 mln zł
- EBITDA segmentu Wydobycie: (143) mln zł
EBIT (zysk operacyjny): 989 mln zł
Zysk brutto: 875 mln zł
Zysk netto: 667 mln zł
Nakłady inwestycyjne (CAPEX): 1 642 mln zł
Dług netto na 30 czerwca 2019 r.: 8 818 mln zł
Wskaźnik dług netto/EBITDA na 30 czerwca 2019 r.: 2,60x


(b) II kwartał 2019 r.

Przychody ze sprzedaży: 5 085 mln zł
EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację i odpisy na aktywa niefinansowe): 996 mln zł, w tym:
- EBITDA segmentu Dystrybucja: 656 mln zł
- EBITDA segmentu Wytwarzanie: 152 mln zł
- EBITDA segmentu Sprzedaż: 258 mln zł
- EBITDA segmentu Wydobycie: (99) mln zł
EBIT (zysk operacyjny): 261 mln zł
Zysk brutto: 221 mln zł
Zysk netto: 142 mln zł
Nakłady inwestycyjne (CAPEX): 915 mln zł

Przedstawione powyżej wyniki finansowe mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie.

Ostateczne wartości zostaną przedstawione w skonsolidowanym raporcie za I półrocze 2019 r., którego publikację zaplanowano na 30 września 2019 r.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Marek Wadowski - Wiceprezes Zarządu
Oliwia Tokarczyk - Prokurent


Zobacz więcej raportów bieżących