Raport bieżący nr 40/2019


Aktualizacja informacji dotyczących budowy bloku energetycznego w Elektrowni Jaworzno III

17.10.2019

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 37/2019 z 17 września 2019 r. TAURON Polska Energia S.A. („Emitent”) informuje, że został powiadomiony, iż zespoły negocjacyjne spółki Nowe Jaworzno Grupa TAURON sp. z o.o., spółka zależna od Emitenta i konsorcjum RAFAKO S.A. - MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. („Konsorcjum”) zakończyły 17 października 2019 r. główną część negocjacji.

Negocjacje dotyczyły rozszerzenia zakresu prac określonych w umowie na budowę bloku energetycznego o mocy 910 MWe na parametry nadkrytyczne („Blok”) w Elektrowni Jaworzno III - Elektrownia II („Umowa”).

W wyniku negocjacji uzgodniono, że Konsorcjum wykona dodatkowe zadania, w tym: przeprowadzi działania optymalizacyjne w kierunku rozszerzenia pola paliwowego celem uelastycznienia warunków pracy Bloku oraz zagwarantowania spełnienia przyszłych wymagań środowiskowych, m.in. dostarczy dodatkową warstwę katalizatora i instalację dozowania addytywu do instalacji odsiarczania spalin w celu redukcji emisji rtęci.

Dodatkowo Konsorcjum po oddaniu Bloku do eksploatacji przeprowadzi działania optymalizacyjne mające na celu weryfikację spełniania przez Blok zmienionych parametrów technicznych.

Wdrożenie wyżej wymienionych zmian pozytywnie wpłynie na parametry techniczno-środowiskowe Bloku oraz umożliwi optymalizację kosztową w trakcie jego eksploatacji. Dzięki rozszerzeniu zakresu prac możliwe będzie obniżenie poziomu substancji emitowanych przez Blok do środowiska, a rozszerzone pole paliwowe umożliwi Grupie TAURON większą elastyczność kontraktacji węgla.

W związku z tym uzgodniono, że niezbędne będzie wprowadzenie zmian do Umowy, w szczególności dotyczących jej wartości oraz harmonogramu realizacji budowy Bloku. Ustalono, że cena netto określona w Umowie zostanie zwiększona o kwotę 52,3 mln zł do kwoty 4 537,8 mln zł, a przejęcie Bloku do eksploatacji nastąpi do 31 stycznia 2020 r. Wprowadzenie powyższych zmian do Umowy wymaga stosownych zgód korporacyjnych.

Jednocześnie Emitent informuje, że zmiana warunków Umowy nie spowoduje przekroczenia zakładanego łącznego poziomu nakładów, jakie przewidziano na realizację tej inwestycji, tj. 6,2 mld zł. Zaawansowanie projektu na dzień przekazania niniejszego raportu bieżącego wynosi ponad 95 proc.

Emitent poinformuje odrębnym raportem bieżącym o zawarciu aneksu wprowadzającego powyższe zmiany do Umowy.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Jarosław Broda - Wiceprezes Zarządu
Dariusz Niemiec - Prokurent


Zobacz więcej raportów bieżących