Raport bieżący nr 41/2019


Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A.

24.10.2019

W związku z otrzymanym w dniu 18 października 2019 r. od Ministra Energii, wykonującego uprawnienia akcjonariusza Skarbu Państwa reprezentującego 30,06% kapitału zakładowego TAURON Polska Energia S.A. ("Spółka"), żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i umieszczenia w porządku obrad punktów dotyczących zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki, Zarząd Spółki, działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1, art. 400 i art. 402 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 21 listopada 2019 r. na godz. 10:00 w hotelu Novotel Katowice Centrum w Katowicach przy al. Roździeńskiego 16 (sala konferencyjna – parter).

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A., dokonane zgodnie z art. 402 2 Kodeksu spółek handlowych stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 757).

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Urszula Wiśniewska - Dyrektor Wykonawczy ds. Prawnych


Zobacz więcej raportów bieżących