Raport bieżący nr 42/2019


Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A.

24.10.2019

Zarząd TAURON Polska Energia S.A. („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A. zwołanego na dzień 21 listopada 2019 r. na godz. 10:00 w hotelu Novotel Katowice Centrum w Katowicach przy al. Roździeńskiego 16 (sala konferencyjna – parter).

Wyżej wymienione projekty uchwał stanowią załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Równocześnie Zarząd Spółki informuje, iż projekty uchwał dotyczące następujących punktów porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:
1) Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu oraz uchylenia uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A. z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu oraz uchylenie uchwały nr 36 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A. z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu oraz uchylenia uchwały nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A. z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu,
2) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A. z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej,
zostaną opublikowane odrębnym raportem bieżącym niezwłocznie po ich otrzymaniu od Ministra Energii, wykonującego uprawnienia akcjonariusza Skarbu Państwa reprezentującego 30,06% kapitału zakładowego Spółki, który zażądał zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i umieszczenia wyżej wymienionych punktów w porządku obrad. Minister Energii żądając zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki poinformował, iż projekty uchwał we wskazanym powyżej zakresie zostaną przekazane bez zbędnej zwłoki po ich uprzednim doprecyzowaniu.

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 757).

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Urszula Wiśniewska - Dyrektor Wykonawczy ds. Prawnych


Zobacz więcej raportów bieżących