Raport bieżący nr 43/2019


Ogłoszenie o zmianach w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w związku z żądaniem akcjonariusza

30.10.2019

Zarząd TAURON Polska Energia S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 30 października 2019 r. otrzymał od akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, tj. KGHM Polska Miedź S.A., żądanie umieszczenia w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 21 listopada 2019 r. („NWZ”) punktu dotyczącego podjęcia uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Spółka niniejszym ogłasza o dokonanej zmianie w porządku obrad NWZ, polegającej na dodaniu punktu, który oznacza się jako 9. Jednocześnie dotychczasowy punkt 9 w brzmieniu: „Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia” oznacza się jako 10. Brzmienie punktów 9 i 10 zostało przedstawione poniżej:

9. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zmieniony porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru komisji powoływanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu oraz uchylenia uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A. z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu oraz uchylenie uchwały nr 36 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A. z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu oraz uchylenia uchwały nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A. z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A. z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej.
9. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Poniżej Spółka przedstawia uzasadnienie otrzymane od KGHM Polska Miedź S.A. dotyczące nowego punktu porządku obrad NWZ.

Uzasadnienie do punktu 9 porządku obrad:

KGHM Polska Miedź S.A. zamierza zaproponować uzupełnienie składu Rady Nadzorczej Spółki. Odpowiednie wnioski zostaną przedstawione na NWZ.

Spółka w załączeniu przekazuje zmieniony projekt uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad NWZ.

Treść pozostałych opublikowanych w raporcie bieżącym nr 42/2019 projektów uchwał NWZ nie uległa zmianie.


Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 757).

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Filip Grzegorczyk - Prezes Zarządu
Marek Wadowski - Wiceprezes Zarządu


Zobacz więcej raportów bieżących