Raport bieżący nr 44/2019


Szacunkowe wyniki Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia za I-III kwartał 2019 r. i III kwartał 2019 r.

30.10.2019

TAURON Polska Energia S.A. („Spółka”) przekazuje wybrane szacunkowe skonsolidowane dane finansowe oraz operacyjne Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. („Grupa TAURON”) za I-III kwartał 2019 r. i III kwartał 2019 r.

Wybrane szacunkowe skonsolidowane dane finansowe za:

(a) I-III kwartał 2019 r.

Przychody ze sprzedaży i rekompensaty: 15 260 mln zł
EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację i odpisy na aktywa niefinansowe): 3 016 mln zł, w tym:
- EBITDA segmentu Dystrybucja: 2 000 mln zł
- EBITDA segmentu Wytwarzanie: 666 mln zł
- EBITDA segmentu Sprzedaż: 534 mln zł
- EBITDA segmentu Wydobycie: (262) mln zł
EBIT (zysk operacyjny): 1 319 mln zł
Zysk brutto: 1 105 mln zł
Zysk netto: 854 mln zł
Nakłady inwestycyjne (CAPEX): 2 741 mln zł
Dług netto na 30 września 2019 r.: 9 674 mln zł
Wskaźnik dług netto/EBITDA na 30 września 2019 r.: 2,83x

(b) III kwartał 2019 r.

Przychody ze sprzedaży i rekompensaty: 4 862 mln zł
EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację i odpisy na aktywa niefinansowe): 808 mln zł, w tym:
- EBITDA segmentu Dystrybucja: 663 mln zł
- EBITDA segmentu Wytwarzanie: 126 mln zł
- EBITDA segmentu Sprzedaż: 110 mln zł
- EBITDA segmentu Wydobycie: (119) mln zł
EBIT (zysk operacyjny): 330 mln zł
Zysk brutto: 230 mln zł
Zysk netto: 188 mln zł
Nakłady inwestycyjne (CAPEX): 1 099 mln zł

Wybrane szacunkowe dane operacyjne za:

(a) I-III kwartał 2019 r.

Dystrybucja energii elektrycznej: 38,74 TWh, w tym do odbiorców końcowych: 37,40 TWh
Produkcja energii elektrycznej brutto: 10,41 TWh
Produkcja ciepła: 7,14 PJ
Sprzedaż detaliczna energii elektrycznej: 25,02 TWh
Produkcja węgla handlowego: 2,94 mln ton
Sprzedaż węgla handlowego: 2,96 mln ton

(b) III kwartał 2019 r.

Dystrybucja energii elektrycznej: 12,66 TWh, w tym do odbiorców końcowych: 12,18 TWh
Produkcja energii elektrycznej brutto: 3,26 TWh
Produkcja ciepła: 0,73 PJ
Sprzedaż detaliczna energii elektrycznej: 8,00 TWh
Produkcja węgla handlowego: 0,69 mln ton
Sprzedaż węgla handlowego: 0,78 mln ton

Istotne czynniki mające wpływ na wyniki III kwartału 2019 r.:

a) koszty finansowe z tytułu ujemnych różnic kursowych od zadłużenia denominowanego w euro, co wpłynęło na zmniejszenie wyniku finansowego brutto Grupy TAURON w III kwartale 2019 r. o 81 mln zł (brak wpływu na EBITDA),

b) w segmencie Sprzedaż w III kwartale 2019 r. Grupa TAURON:

- skorygowała szacunek rekompensat należnych za III kwartał 2019 r. do wysokości 158 mln zł w związku z regulacjami prawnymi dotyczącymi cen energii elektrycznej dla odbiorców końcowych w 2019 r. (co w stosunku do szacunku ujętego w I półroczu 2019 r. wpłynęło na wzrost przychodów o kwotę 59 mln zł), rozpoznała rekompensatę w wysokości 26 mln zł za październik 2019 r. zgodnie z MSR 37.53 do wysokości nieprzekraczającej utworzonej rezerwy na kontrakty rodzące obciążenia oraz skorygowała wartość rekompensat za I półrocze 2019 r. (kwota różnicy ceny), co wpłynęło na zwiększenie przychodów o 15 mln zł,

- częściowo wykorzystała rezerwę w wysokości 50 mln zł utworzoną w 2018 r. w łącznej wysokości 214 mln zł na kontrakty rodzące obciążenia związane z dostawami energii dla odbiorców z grupy taryfowej G i częściowo wykorzystała rezerwę w wysokości 34 mln zł utworzoną w I półroczu 2019 r. w łącznej wysokości 68 mln zł na kontrakty rodzące obciążenia związane z odbiorcami, którzy zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi skorzystali z prawa do obniżenia ceny zakupu energii elektrycznej w II półroczu 2019 r.,

- ujęła korekty przychodów w wysokości 52 mln zł z tytułu obniżenia cen sprzedaży energii elektrycznej odbiorcom, którzy zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi skorzystali z prawa do obniżenia ceny zakupu energii elektrycznej w II półroczu 2019 r. oraz zaktualizowała wartość korekt zmniejszających przychody od klientów dotyczące I półrocza 2019, co wpłynęło na obniżenie przychodów o 45 mln zł.

Przedstawione powyżej wyniki finansowe mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie.

Ostateczne wartości zostaną przedstawione w skonsolidowanym raporcie za III kwartał 2019 r., którego publikację zaplanowano na 13 listopada 2019 r.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Marek Wadowski - Wiceprezes Zarządu
Oliwia Tokarczyk - Prokurent


Zobacz więcej raportów bieżących