Ostrzeżenie

17 grudnia 2019 Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził Taryfę TAURON Sprzedaż. Nowa Taryfa z nowymi cenami obowiązuje od 1 stycznia 2020. Pozostałe elementy cenników są bez zmian. 19 grudnia 2019 Zarząd Tauron Sprzedaż GZE sp. z o.o. zatwierdził Taryfę dla energii elektrycznej dla odbiorców grup taryfowych G11, G12, G12w, G13. Nowa taryfa z nowymi cenami będzie obowiązywała od 1 lutego 2020. Pozostałe elementy cenników są bez zmian.

Dowiedz się więcej

Raport bieżący nr 51/2019


Treść uchwały podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A.

06.12.2019

W załączeniu do niniejszego raportu TAURON Polska Energia S.A. („Spółka”) przekazuje treść uchwały podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („NWZ”) zwołane na dzień 21 listopada 2019 r. i kontynuowane po zarządzonej przerwie w obradach w dniu 6 grudnia 2019 r. wraz z wynikami głosowania.

Jednocześnie Spółka informuje, że podczas obrad NWZ, kontynuowanych po zarządzonej przerwie, nie zostały zgłoszone sprzeciwy do protokołu.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6) i 9) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 757).

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Urszula Wiśniewska - Dyrektor Wykonawczy ds. Prawnych


Zobacz więcej raportów bieżących