Raport bieżący nr 52/2019


Szacunkowe wyniki aukcji głównej rynku mocy na 2024 r.

06.12.2019

TAURON Polska Energia S.A. („Spółka”) informuje, że 6 grudnia 2019 r. spółki Grupy TAURON wzięły udział w aukcji głównej rynku mocy na okres dostaw przypadający na rok 2024 („Aukcja”) zorganizowanej w ramach mechanizmu rynku mocy wprowadzonego ustawą z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy („Ustawa”).

Według szacunków Spółki, cena zamknięcia Aukcji ukształtuje się w przedziale od 235,91 do 269,58 zł/kW/rok, a przychody Grupy TAURON z rynku mocy, skalkulowane w oparciu o powyższy przedział ceny zamknięcia Aukcji, mogą wynosić:
a) w 2024 r.: od 135,29 mln zł do 154,60 mln zł,
b) w 2025 r.: od 125,98 mln zł do 143,96 mln zł,
c) w latach 2026-2028: łącznie od 357,40 mln zł do 408,41 mln zł.

Zgodnie z Ustawą wstępne wyniki Aukcji zostaną podane do publicznej wiadomości przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. w terminie 3 dni roboczych od zakończenia Aukcji, tj. do 11 grudnia 2019 r., a ostateczne wyniki Aukcji zostaną ogłoszone przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej tego organu w pierwszym dniu roboczym następującym po 21. dniu od dnia zakończenia Aukcji.

Aukcja główna rynku mocy na rok dostaw 2024, o której mowa powyżej, była kolejną aukcją mocy organizowaną na podstawie Ustawy. O wstępnych wynikach aukcji głównej rynku mocy na okres dostaw:
- 2021 rok - Spółka informowała raportem bieżącym nr 31/2018 z 20 listopada 2018 r.,
- 2022 rok - Spółka informowała raportem bieżącym nr 35/2018 z 7 grudnia 2018 r.,
- 2023 rok - Spółka informowała raportem bieżącym nr 40/2018 z 23 grudnia 2018 r.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Marek Wadowski - Wiceprezes Zarządu
Dariusz Niemiec - Prokurent


Zobacz więcej raportów bieżących