Raport bieżący nr 55/2019


Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TAURON Polska Energia S.A.

11.12.2019

TAURON Polska Energia S.A. („Spółka”) informuje, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, zwołanym na dzień 21 listopada 2019 r. oraz kontynuowanym po zarządzonej przerwie w obradach w dniu 6 grudnia 2019 r., akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% głosów byli:

- Skarb Państwa, któremu przysługiwało 526.848.384 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 53,41% w liczbie głosów uczestniczących w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, co odpowiada 30,06% w ogólnej liczbie głosów w Spółce;

- KGHM Polska Miedź S.A., któremu przysługiwało 175.254.939 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 17,77% w liczbie głosów uczestniczących w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, co odpowiada 10,00% w ogólnej liczbie głosów w Spółce;

- Nationale - Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny, któremu przysługiwało 98.630.000 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 10,00% w liczbie głosów uczestniczących w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, co odpowiada 5,63% w ogólnej liczbie głosów w Spółce;

- Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień”, któremu przysługiwało 55.400.000 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 5,62% w liczbie głosów uczestniczących w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, co odpowiada 3,16% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Równocześnie Spółka informuje, że zgodnie z § 10 Statutu Spółki, prawo głosu KGHM Polska Miedź S.A. zostało ograniczone w ten sposób, że podmiot ten nie mógł wykonywać na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 21 listopada 2019 r. oraz kontynuowanym po zarządzonej przerwie w obradach w dniu 6 grudnia 2019 r., więcej niż 10% ogółu głosów w Spółce.

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Marek Wadowski - Wiceprezes Zarządu
Urszula Wiśniewska - Prokurent


Zobacz więcej raportów bieżących