Raport bieżący nr 56/2019


Informacja dotycząca skutków zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki taryfy dla energii elektrycznej dla klientów grup taryfowych G na 2020 r.

17.12.2019

TAURON Polska Energia S.A. („Emitent”) informuje, że 17 grudnia 2019 r. dokonał oceny wpływu zatwierdzonej 17 grudnia 2019 r. przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki („URE”) taryfy dla energii elektrycznej dla odbiorców w grupach taryfowych G („Taryfa G”) na wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta.

Prezes URE zatwierdził cenę sprzedaży energii elektrycznej dla odbiorców w grupach taryfowych G dla spółki TAURON Sprzedaż sp. z o.o., (spółka w 100 proc. zależna od Emitenta) na poziomie średnio 289,37 zł za MWh. Taryfa G będzie obowiązywała do 31 grudnia 2020 r. Odbiorcami w grupach taryfowych G są przede wszystkim gospodarstwa domowe.

Biorąc pod uwagę zatwierdzoną cenę sprzedaży energii elektrycznej oraz działając zgodnie z MSR 37 (Rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe), Emitent zidentyfikował konieczność utworzenia w IV kwartale 2019 r. rezerwy na umowy rodzące obciążenia w Segmencie Sprzedaży, która została wstępnie oszacowana na poziomie od 230 mln zł do 280 mln zł.

Jednocześnie Emitent zastrzega, że wartość wyżej wskazanej rezerwy może ulec zmianie, a jej ostateczna wartość zostanie ujęta w sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej Emitenta za 2019 rok, które będzie podlegało badaniu przez biegłego rewidenta.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Marek Wadowski - Wiceprezes Zarządu
Oliwia Tokarczyk - Prokurent


Zobacz więcej raportów bieżących