Raport bieżący nr 58/2019


Podpisanie umowy kredytu z bankiem Intesa Sanpaolo S.P.A.

19.12.2019

TAURON Polska Energia S.A. („Emitent") informuje, że 19 grudnia 2019 r. zawarł z bankiem Intesa Sanpaolo S.P.A., działającym za pośrednictwem Intesa Sanpaolo S.P.A. S.A. Oddział w Polsce („Bank”), umowę kredytu na kwotę 750 mln zł („Umowa Kredytu”), z której środki mogą zostać przeznaczone na pokrycie wydatków inwestycyjnych Grupy Kapitałowej Emitenta, w tym w szczególności na:

1) szeroko rozumianą energetykę odnawialną,
2) dystrybucję energii elektrycznej, w tym rozbudowę i modernizację sieci,
3) refinansowanie istniejącego zadłużenia finansowego Emitenta,

z zastrzeżeniem, że przedmiotowe finansowanie nie będzie wykorzystane na finansowanie lub refinansowanie projektów związanych z aktywami węglowymi.

Zgodnie z Umową Kredytu Emitent będzie mógł wykorzystać środki w ciągu czterech miesięcy od daty Umowy Kredytu (po spełnieniu standardowych dla tego typu finansowania warunków zawieszających). Spłata kredytu nastąpi po pięciu latach od daty zawarcia Umowy Kredytu.

Oprocentowanie będzie obliczane w oparciu o zmienną stopę procentową (WIBOR) powiększoną o marżę Banku.

Pozyskanie nowego źródła finansowania poprzez zawarcie Umowy Kredytu przyczynia się do wzmocnienia stabilności finansowej Emitenta.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Marek Wadowski - Wiceprezes Zarządu
Krzysztof Surma - Prokurent


Zobacz więcej raportów bieżących