Raport bieżący nr 59/2019


Wpłynięcie pozwu przeciwko Elektrociepłowni Stalowa Wola S.A.

20.12.2019

TAURON Polska Energia S.A. („Emitent”) informuje, iż 20 grudnia 2019 r. Elektrociepłownia Stalowa Wola S.A. z siedzibą w Stalowej Woli („ECSW”), w której Emitent posiada, pośrednio poprzez spółkę zależną TAURON Wytwarzanie S.A., 50 proc. akcji w kapitale zakładowym, otrzymała pozew wniesiony do Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie przez Abener Energia S.A. z siedzibą w Campus Palmas Altas, Sewilla („Abener Energia”, „Powód”).

Przedmiotem żądania pozwu jest zapłata przez ECSW na rzecz Powoda łącznej kwoty 156 446 842,98 zł oraz 536 839,02 euro (co stanowi równowartość 2 287 148,96 zł wg kursu NBP z 20 grudnia 2019 r.) wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie tytułem odszkodowania wynikającego z zażądania i uzyskania przez ECSW kosztem Powoda wypłaty z gwarancji należytego wykonania kontraktu lub ewentualnie zwrotu bezpodstawnego wzbogacenia uzyskanego przez ECSW kosztem Abener Energia w związku z uzyskaniem wypłaty z gwarancji należytego wykonania kontraktu. Gwarancja została udzielona ECSW przez Powoda zgodnie z kontraktem zawartym pomiędzy Powodem (generalny wykonawca) i ECSW (zamawiający) na budowę bloku gazowo-parowego o mocy elektrycznej brutto ok. 450 MW w Stalowej Woli.

ECSW przystąpiła do analizy treści pozwu i w odpowiednim czasie złoży odpowiedź na pozew.
Wstępna ocena żądań pozwu i jego uzasadnienia wskazuje na ich bezzasadność.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Marek Wadowski - Wiceprezes Zarządu
Urszula Wiśniewska - Prokurent


Zobacz więcej raportów bieżących