Raport bieżący nr 1/2020


Terminy publikacji raportów okresowych TAURON Polska Energia S.A. w 2020 roku

17.01.2020

Zgodnie z § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”) TAURON Polska Energia S.A. („Spółka") podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2020:

Jednostkowy raport roczny za rok obrotowy 2019 – 1 kwietnia 2020 r.
Skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2019 – 1 kwietnia 2020 r.
Skonsolidowane sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej za rok obrotowy 2019 – 1 kwietnia 2020 r.
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2020 r. – 13 maja 2020 r.
Rozszerzony skonsolidowany raport za I półrocze 2020 r. – 19 sierpnia 2020 r.
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2020 r. – 18 listopada 2020 r.

Jednocześnie Spółka informuje, że:
- na podstawie §62 ust. 3 Rozporządzenia Spółka nie będzie publikowała jednostkowego raportu półrocznego, w związku z czym w rozszerzonym skonsolidowanym raporcie półrocznym będzie zamieszczone półroczne skrócone sprawozdanie finansowe wraz z raportem podmiotu uprawionego do badania sprawozdań oraz skróconą informacją dodatkową,
- na podstawie §79 ust. 2 Rozporządzenia Spółka nie będzie publikowała jednostkowego ani skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2019 r. oraz za II kwartał 2020 r.,
- na podstawie §62 ust. 1 Rozporządzenia Spółka nie będzie publikowała jednostkowych raportów kwartalnych, w związku z czym rozszerzone skonsolidowane raporty kwartalne będą zawierały kwartalną informację finansową.

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Urszula Wiśniewska - Dyrektor Wykonawczy ds. Prawnych


Zobacz więcej raportów bieżących