Raport bieżący nr 3/2020


Ustanowienie programu emisji obligacji

06.02.2020

TAURON Polska Energia S.A. („Emitent") informuje, że w dniu 6 lutego 2020 r. zawarł z Santander Bank Polska S.A. („Bank”) umowę programową („Umowa Programowa”), na podstawie której został ustanowiony program emisji obligacji („Program”).

W ramach Programu Emitent ma możliwość wyemitowania obligacji maksymalnie do kwoty 2 mld zł, przy czym wartość emisji będzie każdorazowo ustalana na moment podjęcia decyzji o emisji.

Obligacje w ramach Programu będą emitowane na podstawie ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach. Tryb oferowania obligacji w ramach Programu nie będzie się wiązał z obowiązkiem sporządzenia prospektu. Obligacje będą miały formę zdematerializowanych, niezabezpieczonych papierów wartościowych na okaziciela, denominowanych w złotych, z terminem wykupu od 5 do 10 lat (włącznie). Zamiarem Emitenta jest wprowadzenie obligacji do obrotu i notowań w alternatywnym systemie obrotu Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Środki z emisji obligacji będą wspierały realizację transformacji energetycznej Grupy Emitenta, w tym zwiększenie udziału źródeł nisko- i zeroemisyjnych w jego strukturze wytwórczej. W szczególności środki pozyskane z emisji obligacji zostaną przeznaczone na:
(i) finansowanie kosztów budowy/nabycia projektów odnawialnych źródeł energii („OZE”), (ii) finansowanie dystrybucji, jak i ogólnej działalności korporacyjnej Grupy związanej z OZE lub transformacją energetyczną na zeroemisyjną, (iii) finansowanie kosztów budowy lub nabycia projektów, w których paliwem jest biomasa lub gaz oraz (iv) refinansowanie zadłużenia Grupy zaciągniętego w celu sfinansowania powyższych przedsięwzięć. Środki z emisji obligacji nie będą mogły zostać przeznaczone na finansowanie nowych i istniejących bloków węglowych, działalności TAURON Wydobycie S.A. oraz działalności TAURON Wytwarzanie S.A. (w przypadku innych przedsięwzięć niż wskazane powyżej).

Warunki emisji obligacji, w tym dotyczące terminu wykupu oraz wysokości i sposobu wypłaty oprocentowania zostaną określone dla poszczególnych serii emitowanych obligacji.

Warunki emisji obligacji emitowanych w ramach Programu będę zawierały wskaźniki zrównoważonego rozwoju w postaci wskaźnika redukcji emisji CO2 oraz wskaźnika zwiększenia mocy w OZE. Poziom realizacji określonych wartości progowych niniejszych wskaźników będzie wpływał na poziom marży odsetkowej obligacji.

Zamiarem Emitenta jest dokonanie pierwszej emisji obligacji w okresie trzech miesięcy od daty zawarcia Umowy Programowej. Ostateczne decyzje w sprawie poszczególnych emisji obligacji w ramach Programu zostaną zatwierdzone odpowiednimi zgodami korporacyjnymi Emitenta i będą uzależnione od warunków rynkowych.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Marek Wadowski - Wiceprezes Zarządu
Krzysztof Surma - Prokurent


Zobacz więcej raportów bieżących