Raport bieżący nr 6/2020


Wyrok Sądu Okręgowego dotyczący spółki Polska Energia - Pierwsza Kompania Handlowa sp. z o.o.

06.03.2020

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 7/2015 z 19 marca 2015 r. w sprawie wypowiedzenia umów na zakup energii i praw majątkowych przez spółkę zależną, Zarząd TAURON Polska Energia S.A. („Emitent”) informuje, że 6 marca 2020 r. Sąd Okręgowy w Gdańsku („Sąd”) w postępowaniu wytoczonym w 2015 r. przeciwko spółce Polska Energia - Pierwsza Kompania Handlowa sp. z o.o. (spółka zależna od Emitenta, „PKH”) przez Talia sp. z o.o., wydał wyrok częściowy i wstępny, którym:

1) ustalił, że oświadczenia PKH o wypowiedzeniu umów długoterminowych zawartych pomiędzy PKH i Talia sp. z o.o. na zakup energii elektrycznej i praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia są bezskuteczne i nie wywołują skutku prawnego w postaci rozwiązania obu umów, skutkiem czego umowy te po okresie wypowiedzenia, tj. po dniu 30 kwietnia 2015 r. pozostają w mocy co do wszystkich postanowień i wiążą strony, oraz

2) uznał żądanie zapłaty odszkodowania za niewykonanie umowy sprzedaży praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia za usprawiedliwione co do zasady, przy czym w żadnej mierze nie przesądził o wysokości ewentualnego odszkodowania.

Wyrok został wydany w pierwszej instancji i jest nieprawomocny. Wyrok został ustnie jedynie bardzo lakonicznie uzasadniony. PKH nie zgadza się w całości z wyrokiem i jest zdania, że został wydany całkowicie niezasadnie co do meritum i z istotnym naruszeniem procedury m.in. co do nieprzeprowadzenia postępowania dowodowego w zakresie decydującym w ogóle dla możliwości wydania wyroku wstępnego i częściowego. PKH niezwłocznie wystąpi do Sądu o doręczenie wyroku wraz z pisemnym uzasadnieniem oraz przystąpi do jego analizy celem możliwie szybkiego złożenia apelacji.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Marek Wadowski - Wiceprezes Zarządu
Urszula Wiśniewska - Prokurent


Zobacz więcej raportów bieżących