Raport bieżący nr 8/2020


Podpisanie umowy kredytu z bankiem SMBC BANK EU AG

16.03.2020

TAURON Polska Energia S.A. („Emitent") informuje, że 16 marca 2020 r. zawarł z bankiem SMBC BANK EU AG („Bank”) umowę kredytu na kwotę 500 mln zł („Umowa Kredytu”), z której środki mogą zostać przeznaczone na finansowanie ogólnych celów korporacyjnych Emitenta, z wyłączeniem budowy, nabywania, rozbudowy jakichkolwiek elektrowni węglowych oraz refinansowania wszelkich zaciągniętych zobowiązań finansowych lub wydatków poniesionych na takie cele.

Zgodnie z Umową Kredytu Emitent będzie mógł wykorzystać środki w ciągu dwóch miesięcy od daty zawarcia Umowy Kredytu (po spełnieniu standardowych dla tego typu finansowania warunków zawieszających).
Spłata kredytu nastąpi w terminie pięciu lat od daty zawarcia Umowy Kredytu.
Oprocentowanie będzie obliczane w oparciu o stałą stopę procentową.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Marek Wadowski - Wiceprezes Zarządu
Krzysztof Surma - Prokurent


Zobacz więcej raportów bieżących