Raport bieżący nr 9/2020


Aktualizacja wyników testów na utratę wartości

17.03.2020

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 5/2020 z 4 marca 2020 r. TAURON Polska Energia S.A. („Emitent”) informuje, że w związku z przesunięciem terminu oddania do eksploatacji bloku o mocy 910 MW w Jaworznie (raport bieżący nr 7/2020 z 6 marca 2020 r.) zostały przeprowadzone dodatkowe analizy w ramach testów na utratę wartości aktywów.

Zakończone 17 marca 2020 r. analizy wykazały istotne zmniejszenie wartości odzyskiwalnej aktywów w segmencie Wytwarzanie i w związku z tym zasadność utworzenia dla tego segmentu dodatkowego odpisu w wysokości 121 mln zł z tytułu utraty wartości rzeczowych i niematerialnych aktywów trwałych oraz praw do użytkowania aktywów do łącznego poziomu netto 610 mln zł.

Uwzględniając dodatkowy odpis dla segmentu Wytwarzanie, łączna wartość utworzonych odpisów netto w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym wynosi 1 035 mln zł, a łączny szacunkowy wpływ na obniżenie skonsolidowanego wyniku finansowego netto wynosi 838 mln zł.

Wartość przedmiotowych odpisów nie będzie miała wpływu na wynik EBITDA w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym (przez wynik EBITDA Emitent rozumie EBIT powiększony o amortyzację i odpisy na aktywa niefinansowe).

Emitent zastrzega, że prezentowane powyżej wartości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Ostateczne wyniki testów i wielkość odpisów z tytułu utraty wartości aktywów zostaną przedstawione w sprawozdaniach finansowych TAURON Polska Energia S.A. i Grupy Kapitałowej Emitenta za 2019 r.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Marek Wadowski - Wiceprezes Zarządu
Oliwia Tokarczyk - Prokurent


Zobacz więcej raportów bieżących