Raport bieżący nr 10/2020


Szacunkowe wyniki Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia za 2019 r. i IV kwartał 2019 r.

19.03.2020

TAURON Polska Energia S.A. („Spółka”, „Emitent”) przekazuje wybrane szacunkowe skonsolidowane dane finansowe oraz operacyjne Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. („Grupa TAURON”, „Grupa”) za 2019 r. i IV kwartał 2019 r.

Wybrane szacunkowe skonsolidowane dane finansowe za:

(a) 2019 r.
Przychody ze sprzedaży i rekompensaty: 20 511 mln zł
EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację i odpisy na aktywa niefinansowe):
3 599 mln zł, w tym:
- EBITDA segmentu Dystrybucja: 2 606 mln zł
- EBITDA segmentu Wytwarzanie: 984 mln zł
- EBITDA segmentu Sprzedaż: 429 mln zł
- EBITDA segmentu Wydobycie: (500) mln zł
EBIT (zysk operacyjny): 295 mln zł
Strata brutto: (15) mln zł
Strata netto: (12) mln zł
Nakłady inwestycyjne (CAPEX): 4 128 mln zł
Dług netto na 31 grudnia 2019 r.: 10 130 mln zł
Wskaźnik dług netto/EBITDA na 31 grudnia 2019 r.: 2,81x


(b) IV kwartał 2019 r.
Przychody ze sprzedaży i rekompensaty: 5 251 mln zł
EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację i odpisy na aktywa niefinansowe): 583 mln zł, w tym:
- EBITDA segmentu Dystrybucja: 606 mln zł
- EBITDA segmentu Wytwarzanie: 319 mln zł
- EBITDA segmentu Sprzedaż: (105) mln zł
- EBITDA segmentu Wydobycie: (238) mln zł
EBIT (strata operacyjna): (1 023) mln zł
Strata brutto: (1 121) mln zł
Strata netto: (866) mln zł
Nakłady inwestycyjne (CAPEX): 1 387 mln zł


Wybrane szacunkowe dane operacyjne za:

(a) 2019 r.
Dystrybucja energii elektrycznej: 51,73 TWh, w tym do odbiorców końcowych: 49,98 TWh
Produkcja energii elektrycznej brutto: 13,88 TWh
Produkcja ciepła: 10,85 PJ
Sprzedaż detaliczna energii elektrycznej: 33,73 TWh
Produkcja węgla handlowego: 3,78 mln ton
Sprzedaż węgla handlowego: 3,80 mln ton


(b) IV kwartał 2019 r.
Dystrybucja energii elektrycznej: 12,99 TWh, w tym do odbiorców końcowych:12,58 TWh
Produkcja energii elektrycznej brutto: 3,46 TWh
Produkcja ciepła: 3,71 PJ
Sprzedaż detaliczna energii elektrycznej: 8,70 TWh
Produkcja węgla handlowego: 0,84 mln ton
Sprzedaż węgla handlowego: 0,83 mln tonIstotne czynniki mające wpływ na wyniki 2019 r.:

- trudne warunki górniczo-geologiczne w trzech zakładach górniczych należących do Grupy utrzymujące się w trakcie całego 2019 r., co skutkowało uzyskaniem niskiego wolumenu produkcji węgla handlowego,

- wyższa rok do roku marża na sprzedaży energii elektrycznej ze źródeł konwencjonalnych (efekt wyższej marży clean dark spread mimo niższego wolumenu produkcji wynikającego przede wszystkim z rosnącego importu energii elektrycznej) i odnawialnych (efekt wyższych cen sprzedaży energii i wyższego wolumenu produkcji wynikającego z korzystnych warunków pogodowych oraz nabycia w III kwartale 2019 r. farm wiatrowych o mocy 180 MW),

- testy na utratę wartości aktywów Grupy TAURON, przeprowadzone na dzień 31 grudnia 2019 r. oraz na dzień 30 czerwca 2019 r. (raport bieżący nr 9/2020 z 17 marca 2020 r. oraz nr 30/2019 z 19 sierpnia 2019 r.), które wykazały zasadność utworzenia odpisów netto z tytułu utraty wartości rzeczowych i niematerialnych aktywów trwałych oraz praw do użytkowania aktywów, co wpłynęło na obniżenie wyniku operacyjnego Grupy w wysokości 1 305 mln zł. Ujęcie powyższych odpisów nie wpłynęło na poziom wyniku EBITDA Grupy,

- utworzenie w IV kwartale 2019 r. rezerwy na umowy rodzące obciążenia w segmencie Sprzedaż (raport bieżący nr 56/2019 z 17 grudnia 2019 r.), będącej konsekwencją zatwierdzonej 17 grudnia 2019 r. przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki ceny sprzedaży energii elektrycznej na rzecz odbiorców z grup taryfowych G, co wpłynęło na obniżenie wyniku operacyjnego oraz EBITDA Grupy w wysokości 237 mln zł,

- ujęcie zysku z okazyjnego nabycia farm wiatrowych o mocy 180 MW (raport bieżący nr 35/2019 z 3 września 2019 r.), w związku z zakończeniem w dniu przekazania niniejszego raportu głównych prac związanych z ostatecznym rozliczeniem przedmiotowej transakcji, co wpłynęło na zwiększenie wyniku operacyjnego oraz EBITDA Grupy w wysokości 120 mln zł.


Przedstawione powyżej wyniki finansowe mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie.
Ostateczne wartości zostaną przedstawione w skonsolidowanym raporcie za 2019 r., którego publikację zaplanowano na 1 kwietnia 2020 r.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Marek Wadowski - Wiceprezes Zarządu
Oliwia Tokarczyk - Prokurent


Zobacz więcej raportów bieżących