Raport bieżący nr 11/2020


Podpisanie porozumienia w sprawie wstępnych warunków współpracy pomiędzy TAURON oraz PFR w zakresie inwestycji w odnawialne źródła energii

23.03.2020

TAURON Polska Energia S.A. („TAURON”) informuje, że 23 marca 2020 r. podpisane zostało porozumienie między TAURON a funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi, których częścią portfela inwestycyjnego zarządza Polski Fundusz Rozwoju S.A. („PFR”), określające wstępne warunki rozważanej współpracy pomiędzy TAURON oraz PFR („Strony”) w zakresie inwestycji w odnawialne źródła energii („OZE”, „Porozumienie”). Strony uzgodniły, że ewentualne inwestycje w OZE będą prowadzone jako wspólne inwestycje w aktywa w segmencie OZE („Inwestycje Bezpośrednie”), a także dopuściły możliwość inwestycji w spółki z obszaru cleantech.

Podpisane Porozumienie określa ogólne warunki przeprowadzania Inwestycji Bezpośrednich, w których minimalny poziom każdorazowej inwestycji PFR w spółkę należącą w 100 proc. do TAURON („Spółka Holdingowa”) będącą właścicielem portfela projektów inwestycyjnych o odpowiedniej wielkości na etapie gotowości do budowy („Aktywa Projektowe”), w ujęciu łącznych docelowych nakładów inwestycyjnych tej spółki będzie wynosił nie mniej niż 50 mln zł i realizowany będzie poprzez kolejne dokapitalizowania na potrzeby realizacji nakładów inwestycyjnych. Ponadto Strony obowiązywać będzie okres ograniczenia w rozporządzaniu udziałami w Spółkach Holdingowych o długości między 5 a 7 lat od momentu nabycia przez PFR udziałów w danej Spółce Holdingowej („Okres Lock-Up”). Dokapitalizowania będą każdorazowo następować w formie i proporcjach zapewniających TAURON docelowy udział na poziomie co najmniej 50 proc. + 1 udział/akcja, a PFR udział nie więcej niż 50 proc. - 1 udział/akcja.

Zasadniczym celem inwestycji będą projekty lądowych farm wiatrowych oraz farm fotowoltaicznych ulokowanych w Polsce. Strony przewidują możliwość pozyskania dodatkowego partnera przez sprzedaż udziałów lub przystąpienie do Spółki Holdingowej.

Ostateczne warunki współpracy pomiędzy Stronami w zakresie Inwestycji Bezpośrednich będą każdorazowo ustalane w dokumentacji transakcyjnej dotyczącej poszczególnych inwestycji.

Porozumienie ma charakter intencjonalny i nie stanowi wiążącego zobowiązania stron, nie powoduje powstania zobowiązań finansowych, nie zobowiązuje ani nie gwarantuje żadnej ze Stron wyłączności w zakresie inwestycji OZE ani nie wyklucza możliwości samodzielnych inwestycji, jak i współpracy ze stronami trzecimi.

Potencjalna realizacja celu opisanego w Porozumieniu wpisuje się w ogłoszoną 27 maja 2019 r. aktualizację kierunków strategicznych będących uzupełnieniem Strategii Grupy TAURON na lata 2016-2025, która przewiduje znaczące zwiększenie udziału źródeł nisko- i zeroemisyjnych w strukturze zainstalowanych mocy wytwórczych Grupy TAURON.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Jarosław Broda - Wiceprezes Zarządu
Marek Wadowski - Wiceprezes Zarządu


Zobacz więcej raportów bieżących