Raport bieżący nr 13/2020


Podpisanie umowy kredytu konsorcjalnego na kwotę 500 mln zł

25.03.2020

TAURON Polska Energia S.A. („Emitent") informuje, że 25 marca 2020 r. zawarł umowę kredytu konsorcjalnego na kwotę 500 mln zł z bankiem Banca IMI S.P.A., London Branch w roli głównego organizatora i prowadzącego księgę („Główny Organizator”), Banca IMI S.P.A. w roli agenta kredytu, Intesa Sanpaolo S.P.A. działającym za pośrednictwem Intesa Sanpaolo S.P.A. S.A. Oddział w Polsce w roli agenta płatniczego oraz finansującego oraz China Construction Bank (Europe) S.A. działającym za pośrednictwem China Construction Bank (Europe) S.A. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce w roli głównego organizatora, prowadzącego księgę oraz finansującego („Umowa Kredytu”). Środki z Umowy Kredytu mogą zostać przeznaczone na finansowanie ogólnych celów korporacyjnych Emitenta i Grupy Emitenta z wyłączeniem finansowania wszelkich nowych projektów związanych z aktywami węglowymi.

Zgodnie z Umową Kredytu okres finansowania to 5 lat od daty zawarcia Umowy Kredytu z możliwością dwukrotnego przedłużenia o rok, tj. maksymalnie do 7 lat („Okres Finansowania”).

Emitent będzie mógł wykorzystać środki w ciągu całego Okresu Finansowania (po spełnieniu standardowych dla tego typu finansowania warunków zawieszających).

Oprocentowanie będzie obliczane w oparciu o zmienną stopę procentową WIBOR, odpowiednią dla danego okresu odsetkowego, powiększoną o marżę uzależnioną m.in. od stopnia wykorzystania kredytu oraz wypełnienia proekologicznych warunków umownych, tj. redukcji emisyjności oraz zwiększania udziału odnawialnych źródeł energii w strukturze wytwórczej Grupy Emitenta.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Marek Wadowski - Wiceprezes Zarządu
Krzysztof Surma - Prokurent


Zobacz więcej raportów bieżących