Raport bieżący nr 15/2020


Rekomendacja Zarządu TAURON Polska Energia S.A. w sprawie pokrycia straty netto za 2019 r. z kapitału zapasowego oraz niewypłacania dywidendy z kapitału zapasowego

30.03.2020

TAURON Polska Energia S.A. („Emitent”) informuje, że 30 marca 2020 r. Zarząd Emitenta podjął decyzję, iż zarekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Emitenta („ZWZ”) pokrycie straty w wysokości 462 830 170,74 zł za rok obrotowy 2019 z kapitału zapasowego. Zarząd Emitenta nie będzie także rekomendował ZWZ wypłaty dywidendy w 2020 r. z kapitału zapasowego.

Jednocześnie Emitent informuje, że polityka dywidendowa ogłoszona w raporcie bieżącym nr 35/2016 z 2 września 2016 r. w zakresie wysokości dywidendy oraz warunków, jakie muszą zostać spełnione do jej wypłaty pozostaje bez zmian.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Marek Wadowski - Wiceprezes Zarządu
Urszula Wiśniewska - Prokurent


Zobacz więcej raportów bieżących