Raport bieżący nr 16/2020


Rezygnacje Członków Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A.

20.04.2020

TAURON Polska Energia S.A. („Emitent”) informuje, że 20 kwietnia 2020 r. Emitent otrzymał oświadczenia o rezygnacji z dniem 20 kwietnia 2020 r. z pełnienia funkcji Członków Rady Nadzorczej Emitenta od poniższych osób:
1. Pana Jacka Szyke, będącego jednocześnie Sekretarzem Rady Nadzorczej,
2. Pana Marcina Szlenka.

Wyżej wymienieni nie podali przyczyn złożonych rezygnacji.

Podstawa prawna: § 5 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 757).

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Urszula Wiśniewska - Dyrektor Wykonawczy ds. Prawnych


Zobacz więcej raportów bieżących