Raport bieżący nr 17/2020


Rezygnacja Przewodniczącej Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A.

27.04.2020

TAURON Polska Energia S.A. („Emitent”) informuje, że 27 kwietnia 2020 r. Emitent otrzymał oświadczenie Pani Beaty Chłodzińskiej, która pełniła funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej Emitenta, o rezygnacji z członkostwa w Radzie Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. Pani Beata Chłodzińska nie podała przyczyn rezygnacji.

Podstawa prawna: § 5 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 757).

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Urszula Wiśniewska - Dyrektor Wykonawczy ds. Prawnych


Zobacz więcej raportów bieżących