Raport bieżący nr 18/2020


Szacunkowe wyniki Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia za I kwartał 2020 r.

30.04.2020

TAURON Polska Energia S.A. („Spółka”) przekazuje wybrane szacunkowe skonsolidowane dane finansowe oraz dane operacyjne Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. („Grupa”) za I kwartał 2020 r.

Wybrane szacunkowe skonsolidowane dane finansowe za I kwartał 2020 r.:

Przychody ze sprzedaży: 5 468 mln zł
EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację i odpisy na aktywa niefinansowe):
957 mln zł, w tym:
- EBITDA segmentu Dystrybucja: 684 mln zł
- EBITDA segmentu Wytwarzanie: 69 mln zł
- EBITDA segmentu Odnawialne Źródła Energii: 121 mln zł
- EBITDA segmentu Sprzedaż: 179 mln zł
- EBITDA segmentu Wydobycie: (36) mln zł
EBIT (zysk operacyjny): 474 mln zł
Zysk brutto: 231 mln zł
Zysk netto: 161 mln zł
Nakłady inwestycyjne (CAPEX): 940 mln zł
Ujemne różnice kursowe od zadłużenia denominowanego w euro: (238) mln zł
Dług netto na 31 marca 2020 r.: 10 861 mln zł
Wskaźnik dług netto/EBITDA na 31 marca 2020 r.: 3,27x


Wybrane szacunkowe dane operacyjne za I kwartał 2020 r.:

Dystrybucja energii elektrycznej: 13,25 TWh (w tym do odbiorców końcowych: 12,83 TWh)
Produkcja energii elektrycznej brutto: 3,21 TWh, w tym produkcja energii elektrycznej brutto ze źródeł odnawialnych: 0,57 TWh
Produkcja ciepła: 4,96 PJ
Sprzedaż detaliczna energii elektrycznej: 8,86 TWh
Produkcja węgla handlowego: 1,18 mln ton
Sprzedaż węgla handlowego: 0,89 mln ton

Spółka informuje, iż w I kwartale 2020 r. podjęto decyzję o zmianie strategii zabezpieczenia potrzeb umorzeniowych segmentu Wytwarzanie w zakresie uprawnień do emisji CO2. W konsekwencji jednorazowo dokonano zamiany giełdowych kontraktów na zakup uprawnień do emisji CO2 z datą dostawy w grudniu 2020 r. na kontrakty pozagiełdowe z datą dostawy w marcu 2021 r. Decyzja o zmianie strategii została podjęta w związku z sytuacją rynkową, a w szczególności rosnącymi kosztami utrzymania pozycji na rynku giełdowym, zmianą warunków prawnych i rynkowych w obszarze handlu uprawnieniami do emisji CO2 związanych z Brexitem oraz pandemią COVID-19. Transakcje przeprowadzone w ramach realizacji powyższej zmiany strategii obciążyły koszty operacyjne i EBITDA segmentu Wytwarzanie w I kwartale 2020 r. w wysokości 127 mln zł. Dokonany zakup wolumenu uprawnień do emisji CO2 z datą dostawy w marcu 2021 r. od kontrahentów na rynku pozagiełdowym po cenach niższych niż zakup pierwotnie zakontraktowany wpłynie na obniżenie kosztów rezerwy na zobowiązania z tytułu emisji CO2 w kolejnych okresach sprawozdawczych. W rezultacie Spółka ocenia, że łączny wpływ zmiany strategii zabezpieczającej na wynik operacyjny i EBITDA segmentu Wytwarzanie nie będzie znaczący.

Ponadto Spółka zwraca uwagę, iż dokonany na dzień bilansowy szacunek dodatkowych odpisów aktualizujących na oczekiwane straty kredytowe instrumentów finansowych (należności od odbiorców, udzielonych pożyczek oraz wystawionej gwarancji) oraz zmiany wyceny do wartości godziwej udzielonych pożyczek, wynikające z uwzględnienia wpływu COVID-19, wpłynęły na zwiększenie kosztów Grupy o 61 mln zł, z czego 9 mln zł obciążyło wynik operacyjny i EBITDA, a 52 mln zł obciążyło koszty finansowe Grupy.

Przedstawione powyżej wyniki finansowe mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie.

Ostateczne wyniki finansowe zostaną przedstawione w rozszerzonym skonsolidowanym raporcie kwartalnym za I kwartał 2020 r.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Marek Wadowski - Wiceprezes Zarządu
Oliwia Tokarczyk - Prokurent


Zobacz więcej raportów bieżących