Raport bieżący nr 21/2020


Podpisanie Protokołów dodatkowych zmieniających zakładowe układy zbiorowe pracy w spółkach zależnych

22.05.2020

TAURON Polska Energia S.A. („Emitent”) informuje, że 22 maja 2020 r. zarządy spółek zależnych Emitenta TAURON Dystrybucja S.A. („TAURON Dystrybucja”) oraz TAURON Dystrybucja Pomiary Sp. z o.o. („TAURON Dystrybucja Pomiary”) osiągnęły porozumienia i podpisały z reprezentatywnymi organizacjami związkowymi Protokoły dodatkowe zmieniające zakładowe układy zbiorowe pracy („Protokoły dodatkowe”).

Na podstawie Protokołów dodatkowych wprowadza się zmiany w zakresie wypłat ekwiwalentu pieniężnego za ulgowe korzystanie z energii elektrycznej przez emerytów, rencistów i innych uprawnionych niebędących pracownikami TAURON Dystrybucja i TAURON Dystrybucja Pomiary.

Podpisanie Protokołów dodatkowych umożliwi spółkom TAURON Dystrybucja i TAURON Dystrybucja Pomiary rozwiązanie rezerw w łącznej wysokości ok. 350 mln zł, które zostały utworzone na ten cel. Pozytywny wpływ rozwiązania rezerw na wynik EBITDA Grupy Kapitałowej Emitenta („Grupa TAURON”) zostanie ujęty w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za I półrocze 2020 r.

Emitent zwraca uwagę, że Protokoły dodatkowe wejdą w życie z chwilą wpisania do rejestru zakładowych układów pracy prowadzonego przez Państwową Inspekcję Pracy - Okręgowy Inspektorat Pracy w Krakowie.

Dodatkowo Emitent informuje, że aktualnie prowadzone są negocjacje z organizacjami związkowymi działającymi w innych spółkach zależnych Emitenta w zakresie wypłat ekwiwalentu pieniężnego za ulgowe korzystanie z energii elektrycznej, który przysługuje osobom niebędącym już pracownikami Grupy TAURON. Emitent szacuje, że osiągnięcie porozumień w pozostałych spółkach zależnych skutkowałoby rozwiązaniem rezerw w wysokości ok. 90 mln zł.

Emitent zastrzega, że powyższe wartości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie, a ich ujęcie w wynikach finansowych Grupy TAURON jest uzależnione od spełnienia wskazanych warunków.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Marek Wadowski - Wiceprezes Zarządu
Oliwia Tokarczyk - Prokurent


Zobacz więcej raportów bieżących