Raport bieżący nr 24/2020


Decyzja o rozpoczęciu negocjacji w trybie wyłączności w procesie sprzedaży udziałów spółki TAURON Ciepło Sp. z o.o.

16.06.2020

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 49/2019 z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie decyzji o dopuszczeniu oferentów do badania due diligence spółki TAURON Ciepło Sp. z o.o. („TAURON Ciepło”, spółka w 100 proc. zależna od TAURON Polska Energia S.A.), Zarząd TAURON Polska Energia S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 16 czerwca 2020 r. podjął decyzję o przejściu do kolejnego etapu procesu sprzedaży udziałów w spółce TAURON Ciepło i rozpoczęciu negocjacji umowy sprzedaży udziałów w TAURON Ciepło z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem S.A. („Oferent”) w trybie wyłączności ustalonej na okres sześciu tygodni.

Jednocześnie Emitent informuje, że na podstawie przebiegu negocjacji może podjąć decyzję o przedłużeniu przyznanego Oferentowi okresu wyłączności na czas niezbędny do finalizacji negocjacji dokumentacji transakcyjnej.

Negocjacje mają na celu określenie warunków potencjalnej transakcji sprzedaży przez Emitenta całego posiadanego pakietu udziałów w TAURON Ciepło („Transakcja”). Emitent przewiduje, że ewentualne przejęcie kontroli nad TAURON Ciepło przez inwestora nastąpiłoby nie wcześniej niż 1 stycznia 2021 r.

Zawarcie ewentualnej Transakcji będzie wymagało w szczególności uzyskania stosownych zgód korporacyjnych oraz zgód instytucji finansujących działalność Grupy Kapitałowej Emitenta. Emitent dopuszcza możliwość anulowania procesu zmierzającego do zawarcia Transakcji.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Marek Wadowski - Wiceprezes Zarządu
Krzysztof Surma - Prokurent


Zobacz więcej raportów bieżących