Raport bieżący nr 25/2020


Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A.

16.06.2020

TAURON Polska Energia S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 16 czerwca 2020 r. otrzymał oświadczenie Pana Andrzeja Śliwki o rezygnacji z dniem 16 czerwca 2020 r. z funkcji Członka Rady Nadzorczej Emitenta.
Pan Andrzej Śliwka nie podał przyczyn rezygnacji.

Podstawa prawna: § 5 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 757).

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Urszula Wiśniewska - Dyrektor Wykonawczy ds. Prawnych


Zobacz więcej raportów bieżących