Raport bieżący nr 28/2020


Zmiany w składzie Zarządu TAURON Polska Energia S.A.

14.07.2020

TAURON Polska Energia S.A. („Emitent") informuje, że w dniu 14 lipca 2020 r. Rada Nadzorcza Emitenta odwołała ze skutkiem na koniec dnia 14 lipca 2020 r. wszystkich Członków Zarządu Emitenta V wspólnej kadencji, tj.:
1. Pana Filipa Grzegorczyka - Prezesa Zarządu,
2. Pana Jarosława Brodę - Wiceprezesa Zarządu ds. Zarządzania Majątkiem i Rozwoju,
4. Pana Marka Wadowskiego - Wiceprezesa Zarządu ds. Finansów.

Jednocześnie Rada Nadzorcza Emitenta powołała z dniem 15 lipca 2020 r. następujące osoby do składu Zarządu Emitenta na VI wspólną kadencję:
1. Pana Wojciecha Ignacoka na stanowisko Prezesa Zarządu,
2. Pana Marka Wadowskiego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Finansów,
3. Pana Jerzego Topolskiego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Zarządzania Majątkiem.

Wspólna kadencja Zarządu Emitenta trwa 3 lata.

Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami Pan Marek Wadowski oraz Pan Jerzy Topolski nie wykonują działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta, nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej oraz nie uczestniczą w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

W dniu 14 lipca 2020 r. Rada Nadzorcza Emitenta otrzymała dokumenty potwierdzające złożenie przez Pana Wojciecha Ignacoka rezygnacji z pełnionej funkcji Prezesa Zarządu PEC Geotermia Podhalańska S.A. i w związku z tym na dzień objęcia funkcji Prezesa Zarządu Emitenta nie będzie prowadził działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności wykonywanej przez Emitenta. Pan Wojciech Ignacok nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Wszyscy powołani Członkowie Zarządu oświadczyli, iż nie są wpisani do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Poniżej Emitent przedstawia informacje o powołanych Członkach Zarządu w zakresie posiadanego wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej.


Pan Wojciech Ignacok – Prezes Zarządu

Absolwent Wydziału Automatyki i Robotyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Posiada doświadczenie w zakresie funkcjonowania sektora elektroenergetycznego, w szczególności w zakresie ciepłownictwa. Dodatkowo swoją wiedzę wykorzystywał podczas prowadzenia złożonych projektów inwestycyjnych.

Od 2016 r. pełnił funkcję Prezesa Zarządu PEC Geotermia Podhalańska S.A., spółce prowadzącej działalność w zakresie wytwarzania, przesyłu i dystrybucji ciepła pochodzącego ze źródeł geotermalnych oraz wytwarzania energii elektrycznej w kogeneracji.

Od 2003 r. prowadzi własną działalność gospodarczą w zakresie m.in. przygotowywania dokumentacji przetargowej oraz wsparcia technicznego projektów inwestycyjnych finansowanych m.in. ze środków Unii Europejskiej.

W latach 2009-2016 był związany ze Scott Wilson Sp. z o.o./URS/Aecom Company, gdzie świadczył usługi konsultanta/inżyniera konsultanta/kierownika projektu/zastępcy dyrektora przy realizacji projektów w zakresie modernizacji systemu kanałów przeciwpowodziowych Wrocławia w celu ochrony przeciwpowodziowej oraz budowy Dolnośląskiego Centrum Materiałów i Biomateriałów Wrocławskie Centrum Badań EIT+. Od 2013 r. był również odpowiedzialny za realizację budowy zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny na rzece Odrze.

W PEC Geotermia Podhalańska S.A. w latach 2007-2008 pełnił funkcję Prezesa Zarządu, w latach 1997-2003 zajmował stanowiska: specjalisty ds. marketingu, kierownika działu marketingu oraz Wiceprezesa Zarządu - dyrektora ds. eksploatacji i inwestycji.

W latach 1995-1997 pracował w Zakładzie Produkcyjno-Handlowym „CZS” w dziale logistyki i informatyki.

Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi.


Pan Marek Wadowski - Wiceprezes Zarządu ds. Finansów

Absolwent Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Ukończył także studia podyplomowe w École Supérieure de Commerce Toulouse, gdzie uzyskał dyplom Mastère Spécialisé en Banque et Ingéniere Financière oraz studia Executive MBA na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Posiada doświadczenie w obszarze zarządzania procesami finansowymi, controllingowymi i księgowymi w przemyśle (energetyka, górnictwo, hutnictwo), jak również w zakresie finansowania inwestycji oraz międzynarodowych transakcji handlowych.

Od 29 stycznia 2016 r. pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu TAURON Polska Energia S.A. i nadzoruje pracę następujących obszarów działalności spółki: zarządzania finansami, controllingu, rachunkowości i podatków, analiz, zakupów i administracji, IT, operatora rynku i obsługi handlu, obrotu, handlu paliwami, zarządzania portfelem oraz inspektora ochrony danych osobowych.

W latach 2008-2015 był związany z grupą kapitałową Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. (JSW). W latach 2008-2009, jako Wiceprezes Zarządu - dyrektor finansowy Polskiego Koksu S.A. (spółka zależna od JSW), odpowiadał za strukturyzowanie transakcji handlowych, wdrażanie polityki zabezpieczenia ryzyka walutowego, obniżanie kosztów finansowych, zarządzanie płynnością. W latach 2009-2012, jako Zastępca Prezesa Zarządu ds. Ekonomicznych JSW uczestniczył w procesie debiutu giełdowego spółki (wprowadzenie Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, modyfikacja systemu informacji zarządczej, przygotowanie prospektu emisyjnego, rozmowy z inwestorami). W latach 2012-2015, jako Zastępca Prezesa Zarządu - dyrektor ds. ekonomicznych Spółki Energetycznej Jastrzębie S.A. (spółka zależna od JSW), brał udział w realizacji programu inwestycyjnego Energetyka 2016, w ramach którego zajmował się przygotowaniem biznesplanu oraz strukturyzacją i pozyskaniem finansowania od konsorcjum bankowego w formie programu emisji obligacji. Wdrażał także procedury zarządzania ryzykiem stopy procentowej, CO2 oraz cen świadectw pochodzenia energii, jak również opracował i wdrożył politykę zarządzania płynnością.

W latach 2005-2008 pracował w Hucie Cynku Miasteczko Śląskie S.A., w której zajmował stanowiska: pełnomocnika zarządu ds. restrukturyzacji, dyrektora ekonomiczno-finansowego, Członka Zarządu - dyrektora ekonomiczno-finansowego, Prezesa Zarządu - dyrektora generalnego.

W latach 1999-2005 pracował jako doradca w BRE Corporate Finance S.A. odpowiedzialny za projekty due diligence i wyceny spółek.


Pan Jerzy Topolski – Wiceprezes Zarządu ds. Zarządzania Majątkiem

Absolwent Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Ukończył także studia podyplomowe z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem energetycznym oraz nowych technik w zarządzaniu elektroenergetyką.

Posiada doświadczenie w zakresie funkcjonowania sektora elektroenergetycznego, w tym zarządzania rozwojem sieci dystrybucyjnej oraz świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej. Brał udział w tworzeniu organizacji rynku energii elektrycznej w Polsce.

Od początku kariery zawodowej związany z branżą energetyczną i Grupą TAURON lub jej poprzednikami prawnymi, tj. ENION S.A. i Zakładem Energetycznym Kraków S.A.

Od 2016 r. pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Operatora w TAURON Dystrybucja S.A. (spółka zależna od Emitenta), gdzie był odpowiedzialny m.in. za rozwój sieci dystrybucji, świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej, pomiary oraz zarządzanie ruchem sieci.

W TAURON Dystrybucja S.A., oprócz wyżej wspomnianej funkcji, był w 2016 r. dyrektorem oddziałów w Krakowie i Tarnowie. W latach 2015-2016 pracował na stanowisku koordynatora i był odpowiedzialny m.in. za jakość obsługi klientów. Od 2013 r. do 2014 r. pełnił funkcję głównego specjalisty, a w latach 2011-2012 zajmował stanowisko kierownika Biura Taryf i Kontaktów z URE.

W ENION S.A. w okresie od 2010 r. do 2011 r. sprawował funkcję dyrektora Departamentu Taryf i był odpowiedzialny w szczególności za zarządzanie przychodami regulowanymi. W latach 2007-2010 był dyrektorem Departamentu Usług Dystrybucyjnych i odpowiadał za zapewnienie rentowności sprzedaży usług dystrybucji. Od 2005 r. do 2007 r. był Prezesem Zarządu, w latach 2004-2005 – Członkiem Zarządu ds. Obrotu, a do 2004 r. – Członkiem Zarządu i dyrektorem obrotu energią.

W Zakładzie Energetycznym Kraków S.A. w latach 1989-2000 pełnił funkcje: dyrektora regionu wysokich napięć, zastępcy kierownika regionu wysokich napięć ds. technicznych oraz mistrza i inżyniera ds. sieci.


Podstawa prawna: § 5 pkt 4) i 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 757).

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Urszula Wiśniewska - Dyrektor Wykonawczy ds. Prawnych


Zobacz więcej raportów bieżących