Raport bieżący nr 29/2020


Powołanie członków Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. na VI wspólną kadencję

15.07.2020

TAURON Polska Energia S.A. („Emitent") informuje, że w dniu 15 lipca 2020 r. otrzymał oświadczenia, zgodnie z którymi Minister Aktywów Państwowych, działając na podstawie § 23 ust. 1 pkt 1) i 3) Statutu Emitenta, powołał w skład Rady Nadzorczej Emitenta VI wspólnej kadencji z dniem 15 lipca 2020 r. następujące osoby:

1. Pana Andrzeja Józefa Kanię,
2. Pana Ryszarda Madziara,
3. Panią Barbarę Piontek.

Równocześnie Emitent informuje, iż obradujące w dniu 15 lipca 2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta, działając na podstawie § 22 ust. 1 Statutu Emitenta, podjęło uchwały o powołaniu w skład Rady Nadzorczej Emitenta VI wspólnej kadencji następujących osób:

1. Pana Grzegorza Peczkisa,
2. Pani Katarzyny Taczanowskiej.

Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami powołani członkowie Rady Nadzorczej nie prowadzą innej działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności wykonywanej przez TAURON Polska Energia S.A., nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej, jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej oraz nie uczestniczą w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członkowie jej organu.

Powołani członkowie Rady Nadzorczej oświadczyli również, iż nie są wpisani do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami Pan Andrzej Józef Kania, Pan Ryszard Madziar oraz Pani Katarzyna Taczanowska nie spełniają kryteriów niezależności od Emitenta i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu z Emitentem w rozumieniu Załącznika nr II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) z uwzględnieniem Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016, natomiast Pani Barbara Piontek i Pan Grzegorz Peczkis spełniają kryteria niezależności, o których mowa powyżej.

Poniżej Emitent przedstawia informacje o powołanych członkach Rady Nadzorczej dotyczące posiadanego wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej.


Pan Andrzej Józef Kania
Absolwent Politechniki Rzeszowskiej, którą ukończył w 1991 r. Jest również absolwentem Krajowej Szkoły Administracji Publicznej w Warszawie oraz studiów doktoranckich, które odbył w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Sprawował ważne funkcje w instytucjach publicznych. Był Naczelnikiem Wydziału w Urzędzie Regulacji Energetyki oraz Dyrektorem Departamentu Energetyki w Ministerstwie Gospodarki. Sprawował również funkcję Dyrektora Biura Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej.

Posiada bogate doświadczenie w zakresie oceny i realizacji inwestycji poparte wymiernymi rezultatami w zarządzaniu projektami inwestycyjnymi o dużej skali i wysokim ryzyku.

Pełnił również funkcję członka Rady Nadzorczej w sześciu spółkach działających w sektorze energii i infrastruktury. W okresie od 30 listopada 2017 r. do 15 marca 2020 r. był członkiem Rady Nadzorczej Polimex Mostostal S.A.

Aktualnie pełni funkcję Dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Ministerstwie Aktywów Państwowych.


Pan Ryszard Madziar
Absolwent politologii na Uniwersytecie Warszawskim. Posiada tytuł MBA uzyskany w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie.

Posiada bogate doświadczenie w administracji publicznej. Pełnił urząd Burmistrza Wołomina, Szefa Gabinetu Politycznego Wiceprezesa Rady Ministrów, a wcześniej Zastępcy Dyrektora Oddziału Mazowieckiego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Jest członkiem Rady Nadzorczej m.in. Totalizatora Sportowego.

Obecnie pełni funkcję Szefa Gabinetu Politycznego w Ministerstwie Aktywów Państwowych.


Pani Barbara Piontek
Ekonomista, Zastępca Prezesa Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A., profesor Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej.

Ceniony ekspert z zakresu zarządzania publicznego (na szczeblu centralnym i samorządowym), rozwoju branż strategicznych, jak również budowania modeli biznesu oraz innowacyjności gospodarki. Ekspert ds. zarządzania strategicznego oraz procesów restrukturyzacji obszarów strategicznych, w tym związanych z bezpieczeństwem strategicznym, także energetycznym. Analityk rynkowy i specjalista ds. wdrożeń nowych technologii. Doradca strategiczny przedsiębiorstw z sektora dużych oraz małych i średnich.

Tworzyła strategie rozwoju dla miast, biznes plany dla inwestycji strategicznych, brała udział w międzynarodowych i krajowych projektach badawczo-rozwojowych. Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, stopnie naukowe uzyskała na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Jest członkiem m.in. Społecznej Rady Gospodarczej przy Wojewodzie Śląskim, a także Komitetu Sterującego „Program dla Śląska” przy Wojewodzie Śląskim oraz Rady Wykonawczej ds. Programu dla Śląska przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Posiada długoletnie doświadczenie w nadzorze gospodarczym. Od 2016 r. do 4 czerwca 2020 r. pełniła funkcję Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej TAURON Wytwarzanie S.A. Od 2018 r. - Przewodnicząca Rady Nadzorczej Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.


Pan Grzegorz Peczkis
Absolwent Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn. Posiada stopień naukowy doktora nauk technicznych w zakresie budowy i eksploatacji maszyn. Ukończył również studium podyplomowe z zarządzania przedsiębiorstwem oraz studium doskonalenia pedagogicznego dla nauczycieli akademickich.

Zdobywał doświadczenie zarówno w biznesie, jako prokurent w spółce Diapom sp. z o.o., jak i na uczelni, jako asystent, a następnie adiunkt zatrudniony na Politechnice Śląskiej.

Pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Grupy Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.

Jest autorem kilkudziesięciu publikacji naukowych oraz publicystycznych. Uprawniony z dziesięciu patentów przyznanych przez Urząd Patentowy RP.


Pani Katarzyna Taczanowska
Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, wpisana na listę radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w obszarze obsługi prawnej podmiotów gospodarczych, którym zajmuje się od roku 2003. Była wspólnikiem w kancelarii GWW Woźny i Wspólnicy, od roku 2009 jest wspólnikiem w kancelarii Kudlak, Taczanowska-Wileńska sp.k. W latach 2009-2012 była Dyrektorem Biura Prawnego w Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. Zasiadała w Radach Nadzorczych PZU Życie S.A., LOT Aircraft Maintenance Services sp. z o.o. oraz IDA Management sp. z o.o.

Od lipca 2018 r. pełni funkcję Dyrektora Naczelnego ds. Korporacyjnych i Prawnych w KGHM Polska Miedź S.A.


Podstawa prawna: § 5 pkt 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 757).

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Urszula Wiśniewska - Dyrektor Wykonawczy ds. Prawnych


Zobacz więcej raportów bieżących