Raport bieżący nr 31/2020


Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TAURON Polska Energia S.A. w dniu 15 lipca 2020 r.

20.07.2020

TAURON Polska Energia S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się 15 lipca 2020 r. akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% głosów byli:

- Skarb Państwa, któremu przysługiwało 526.848.384 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 47,75% w liczbie głosów uczestniczących w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co odpowiada 30,06% w ogólnej liczbie głosów w Spółce;
- KGHM Polska Miedź S.A., któremu przysługiwało 175.254.939 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 15,88% w liczbie głosów uczestniczących w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co odpowiada 10,00% w ogólnej liczbie głosów w Spółce;
- Nationale - Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny, któremu przysługiwało 86.000.000 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 7,79% w liczbie głosów uczestniczących w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co odpowiada 4,91% w ogólnej liczbie głosów w Spółce;
- Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień”, któremu przysługiwało 86.000.000 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 7,79% w liczbie głosów uczestniczących w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co odpowiada 4,91% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.
- Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva Santander, któremu przysługiwało 61.633.000 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 5,59% w liczbie głosów uczestniczących w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co odpowiada 3,52% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Równocześnie Emitent informuje, że zgodnie z § 10 Statutu Emitenta, prawo głosu KGHM Polska Miedź S.A. zostało ograniczone w ten sposób, że podmiot ten nie mógł wykonywać na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta w dniu 15 lipca 2020 r. więcej niż 10% ogółu głosów w Spółce.

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Marek Wadowski - Wiceprezes Zarządu
Dariusz Niemiec - Prokurent


Zobacz więcej raportów bieżących