Raport bieżący nr 32/2020


Rejestracja zmian Statutu TAURON Polska Energia S.A.

21.07.2020

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 30/2020 z 15 lipca 2020 r. TAURON Polska Energia S.A. informuje, że 21 lipca 2020 r. otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego („KRS”) z dnia 21 lipca 2020 r. o wpisie do Rejestru Przedsiębiorców KRS zmian Statutu TAURON Polska Energia S.A. („Statut”) uchwalonych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 15 lipca 2020 r.

Treść zmienionych i nowych postanowień Statutu została przedstawiona w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Marek Wadowski - Wiceprezes Zarządu
Dariusz Niemiec - Prokurent


Zobacz więcej raportów bieżących