Raport bieżący nr 37/2020


Istotne zdarzenia o charakterze niepieniężnym: wyniki testów na utratę wartości oraz przekwalifikowanie aktywów przeznaczonych do sprzedaży

05.08.2020

TAURON Polska Energia S.A. („Emitent”, „TAURON”) informuje, że 5 sierpnia 2020 r. zostały zakończone główne analizy przeprowadzane w ramach testów na utratę wartości aktywów Grupy Kapitałowej TAURON na 30 czerwca 2020 r.

Analizy wykazały zmiany w zakresie wartości odzyskiwalnej aktywów trwałych w segmentach Wydobycie i Wytwarzanie, na które wpływ mają przede wszystkim następujące czynniki:
- zmiana założeń dotyczących kosztu kapitału dla aktywów węglowych wynikająca m.in. z ryzyka pogorszenia sytuacji gospodarczej, na które ma wpływ pandemia COVID-19,
- spadek marży na energii elektrycznej na skutek obniżenia ceny sprzedaży energii elektrycznej w jednostkach biomasowych.

W odniesieniu do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TAURON za I półrocze 2020 r.:
- przeprowadzone analizy dotyczące segmentu Wydobycie wykazały zasadność utworzenia odpisu z tytułu utraty wartości rzeczowych i niematerialnych aktywów trwałych oraz praw do użytkowania aktywów w wysokości 179 mln zł,
- przeprowadzone analizy dotyczące segmentu Wytwarzanie wykazały zasadność utworzenia odpisu z tytułu utraty wartości rzeczowych i niematerialnych aktywów trwałych oraz praw do użytkowania aktywów w wysokości 48 mln zł.

Wartość utworzonych odpisów w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym wynosi 227 mln zł, a łączny szacunkowy wpływ na obniżenie skonsolidowanego wyniku finansowego netto wyniesie 184 mln zł.

Ponadto Emitent informuje, że przeprowadzone analizy w ramach testów na utratę wartości aktywów nie wykazały zasadności utworzenia odpisów w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Emitenta za I półrocze 2020 r.

Ujęcie odpisów nie będzie miało wpływu na wynik EBITDA w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym (przez wynik EBITDA Emitent rozumie EBIT powiększony o amortyzację i odpisy na aktywa niefinansowe).

Emitent zastrzega, że prezentowane powyżej wartości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Ostateczne wyniki testów i wielkość odpisów z tytułu utraty wartości aktywów zostaną przedstawione w sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej TAURON za I półrocze 2020 r.

Dodatkowo Emitent informuje, że w związku z trwającym procesem zbycia udziałów w TAURON Ciepło Sp. z o.o. („TAURON Ciepło”) oraz zgodnie z MSSF 5 („Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży oraz działalność zaniechana”) w ocenie Emitenta na dzień bilansowy 30 czerwca 2020 r. zostały spełnione warunki ujęcia udziałów w TAURON Ciepło jako aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Emitenta oraz aktywów netto TAURON Ciepło jako grupy do zbycia zaklasyfikowanej jako przeznaczona do sprzedaży w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Emitenta. Zgodnie z MSSF 5 Emitent zobowiązany jest do wyceny powyższych aktywów w kwocie niższej z ich wartości bilansowej i wartości godziwej pomniejszonej o koszty sprzedaży (wartość godziwa).

Wstępne analizy dotyczące określenia wartości godziwej udziałów w TAURON Ciepło oraz aktywów netto tej spółki wykazują zasadność utworzenia odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości na moment początkowego przeszacowania ich do wartości godziwej.

W odniesieniu do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TAURON za I półrocze 2020 r. powyższe odpisy aktualizujące mogą wynieść 0,8 mld zł.

W odniesieniu do jednostkowego sprawozdania finansowego TAURON za I półrocze 2020 r. powyższe odpisy aktualizujące mogą wynieść 1,4 mld zł.

Ujęcie odpisów nie będzie miało wpływu na wynik EBITDA w jednostkowym i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Emitenta.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Marek Wadowski - Wiceprezes Zarządu
Oliwia Tokarczyk - Prokurent


Zobacz więcej raportów bieżących