Raport bieżący nr 38/2020


Szacunkowe wyniki Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia za I półrocze 2020 r. i II kwartał 2020 r.

11.08.2020

TAURON Polska Energia S.A. („Spółka”) przekazuje wybrane szacunkowe skonsolidowane dane finansowe oraz operacyjne Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. („Grupa TAURON”) za I półrocze 2020 r. i II kwartał 2020 r.

Spółka informuje, że w związku z trwającym procesem zbycia udziałów w TAURON Ciepło Sp. z o.o. („TAURON Ciepło”) oraz zgodnie z MSSF 5 („Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży oraz działalność zaniechana”) na dzień bilansowy 30 czerwca 2020 r. zostały spełnione warunki ujęcia udziałów w TAURON Ciepło jako aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki oraz aktywów netto TAURON Ciepło jako grupy do zbycia zaklasyfikowanej jako przeznaczona do sprzedaży w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. Wartości zaprezentowane poniżej jako działalność zaniechana odnoszą się do TAURON Ciepło.


Wybrane szacunkowe skonsolidowane dane finansowe za:

a) I półrocze 2020 r.

Przychody ze sprzedaży: 10 187 mln zł, w tym działalność zaniechana: 299 mln zł
EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację i odpisy na aktywa niefinansowe):
2 408 mln zł, w tym działalność zaniechana: 92 mln zł
EBIT (zysk/strata operacyjna): 362 mln zł, w tym działalność zaniechana: (778) mln zł
Zysk/strata brutto: 117 mln zł, w tym działalność zaniechana: (779) mln zł
Strata netto: (317) mln zł, w tym działalność zaniechana: (781) mln zł
Nakłady inwestycyjne (CAPEX): 1 812 mln zł, w tym działalność zaniechana: 32 mln zł

EBITDA w podziale na segmenty:
- Dystrybucja: 1 689 mln zł
- OZE: 164 mln zł
- Wytwarzanie: 26 mln zł
- Sprzedaż: 403 mln zł
- Wydobycie: 7 mln zł

b) II kwartał 2020 r.

Przychody ze sprzedaży: 4 719 mln zł, w tym działalność zaniechana: 97 mln zł
EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację i odpisy na aktywa niefinansowe): 1 450 mln zł, w tym działalność zaniechana: 16 mln zł
EBIT (strata operacyjna): (112) mln zł, w tym działalność zaniechana: (822) mln zł
Strata brutto: (115) mln zł, w tym działalność zaniechana: (822) mln zł
Strata netto: (479) mln zł, w tym działalność zaniechana: (819) mln zł

Nakłady inwestycyjne (CAPEX): 872 mln zł, w tym działalność zaniechana: 19 mln zł


EBITDA w podziale na segmenty:
- Dystrybucja: 1 005 mln zł
- OZE: 42 mln zł
- Wytwarzanie: 28 mln zł
- Sprzedaż: 220 mln zł
- Wydobycie: 43 mln zł


Poniższe wskaźniki dotyczą łącznie działalności kontynuowanej i zaniechanej
Dług netto na 30 czerwca 2020 r.: 10 098 mln zł
Wskaźnik dług netto/EBITDA na 30 czerwca 2020 r.: 2,66x


Wybrane szacunkowe dane operacyjne za:

a) I półrocze 2020 r.

Dystrybucja energii elektrycznej: 24,6 TWh, w tym do odbiorców końcowych: 23,86 TWh
Produkcja energii elektrycznej brutto: 5,87 TWh, w tym ze źródeł odnawialnych: 1,00 TWh
Produkcja ciepła: 6,70 PJ
Sprzedaż detaliczna energii elektrycznej: 15,99 TWh
Produkcja węgla handlowego: 2,49 mln ton
Sprzedaż węgla handlowego: 1,88 mln ton

b) II kwartał 2020 r.

Dystrybucja energii elektrycznej: 11,35 TWh, w tym do odbiorców końcowych: 11,03 TWh
Produkcja energii elektrycznej brutto: 2,66 TWh, w tym ze źródeł odnawialnych 0,42 TWh
Produkcja ciepła: 1,73 PJ
Sprzedaż detaliczna energii elektrycznej: 7,13 TWh
Produkcja węgla handlowego: 1,30 mln ton
Sprzedaż węgla handlowego: 0,99 mln ton


Istotne czynniki mające wpływ na wyniki I półrocza 2020 r. i II kwartału 2020 r.:

a) utworzenie w II kwartale 2020 r. odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości rzeczowych i niematerialnych aktywów trwałych oraz praw do użytkowania aktywów w segmentach Wydobycie (179 mln zł) i Wytwarzanie (48 mln zł) w łącznej wysokości 227 mln zł. Powyższe odpisy nie wpłynęły na EBITDA Grupy TAURON,

b) utworzenie w II kwartale 2020 r. odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości w wysokości 806 mln zł na moment początkowego przeszacowania aktywów netto TAURON Ciepło do wartości godziwej jako grupy do zbycia zaklasyfikowanej jako przeznaczona do sprzedaży. Powyższy odpis nie wpłynął na EBITDA Grupy TAURON,

c) rozwiązanie w II kwartale 2020 r. rezerw aktuarialnych na świadczenia pracownicze w łącznej wysokości 533 mln zł, co wpłynęło na zwiększenie EBITDA Grupy TAURON,

d) wystąpienie kosztów finansowych z tytułu ujemnych różnic kursowych od zadłużenia denominowanego w euro, co wpłynęło na zmniejszenie wyniku finansowego brutto Grupy TAURON w I półroczu 2020 r. o 149 mln zł (brak wpływu na EBITDA). W II kwartale 2020 r. wystąpiły dodatnie różnice kursowe od zadłużenia denominowanego w euro, co wpłynęło na zwiększenie wyniku finansowego brutto Grupy TAURON o 89 mln zł (brak wpływu na EBITDA),

e) zgodnie z najlepszą wiedzą Spółki, szacowany wpływ pandemii COVID-19 na EBITDA Grupy TAURON za I półrocze 2020 r. wynosi 147 mln zł i jest konsekwencją przede wszystkim niższych wolumenów dystrybucji i sprzedaży energii elektrycznej,

f) zmiana strategii zabezpieczania potrzeb umorzeniowych w zakresie uprawnień do emisji CO2, w ramach której jednorazowo dokonano zamiany giełdowych kontraktów na zakup uprawnień do emisji CO2 z datą dostawy w grudniu 2020 r. na kontrakty pozagiełdowe z datą dostawy w marcu 2021 r. Transakcje przeprowadzone w ramach realizacji powyższej zmiany strategii obciążyły EBITDA Grupy TAURON w I półroczu 2020 r. w wysokości 125 mln zł,

g) utworzenie w II kwartale 2020 r. odpisu aktualizującego aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego spółki TAURON Wydobycie S.A. w wysokości 249 mln zł, w związku z szacowanym brakiem możliwości jego realizacji w możliwej do przewidzenia przyszłości. Powyższy odpis nie miał wpływu na EBITDA Grupy TAURON.


Przedstawione powyżej wyniki finansowe mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie.

Ostateczne wartości zostaną przedstawione w skonsolidowanym raporcie za I półrocze 2020 r., którego publikację zaplanowano na 19 sierpnia 2020 r.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Marek Wadowski - Wiceprezes Zarządu
Oliwia Tokarczyk - Prokurent


Zobacz więcej raportów bieżących