Raport bieżący nr 40/2020


Wyrok Sądu Okręgowego dotyczący spółki Polska Energia - Pierwsza Kompania Handlowa sp. z o.o.

08.09.2020

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 7/2015 z 19 marca 2015 r. w sprawie wypowiedzenia umów na zakup energii i praw majątkowych przez spółkę zależną oraz raportu bieżącego nr 6/2020 z 6 marca 2020 r. w sprawie wydanego 6 marca 2020 r. wyroku wstępnego i częściowego w postępowaniu wytoczonym w 2015 r. przeciwko spółce Polska Energia - Pierwsza Kompania Handlowa sp. z o.o. (spółka zależna od TAURON Polska Energia S.A., „PKH”) przez Talia sp. z o.o. TAURON Polska Energia S.A. („Emitent”) informuje, że 8 września 2020 r. Sąd Okręgowy w Gdańsku („Sąd”) uzupełnił w formie wyroku wyżej wskazany wyrok częściowy i wstępny w ten sposób, że uznał żądanie zapłaty odszkodowania za niewykonanie długoterminowej umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej 23 grudnia 2009 r. pomiędzy PKH a Talia sp. z o.o. za usprawiedliwione co do zasady, przy czym w żadnej mierze nie przesądził o wysokości ewentualnego odszkodowania.

Uzupełnienie wyroku zostało wydane w pierwszej instancji i jest nieprawomocne. Orzeczenie zostało ustnie lakonicznie uzasadnione. PKH nie zgadza się w całości z uzupełnieniem wyroku i jest zdania, że zostało ono wydane całkowicie niezasadnie co do meritum i z istotnym naruszeniem procedury, m.in. co do nieprzeprowadzenia postępowania dowodowego w zakresie decydującym w ogóle zarówno dla możliwości uzupełnienia wyroku, jak i uprzedniego wydania wyroku wstępnego i częściowego w tej sprawie. PKH niezwłocznie wystąpi do Sądu o doręczenie wydanego w dniu dzisiejszym orzeczenia wraz z pisemnym uzasadnieniem oraz przystąpi do jego analizy celem możliwie szybkiego zaskarżenia.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Marek Wadowski - Wiceprezes Zarządu ds. Finansów
Dariusz Niemiec - Prokurent


Zobacz więcej raportów bieżących