Raport bieżący nr 43/2020


Wyrok Sądu Apelacyjnego w sprawie roszczeń Abener Energia wobec Elektrociepłowni Stalowa Wola

22.09.2020

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 16/2019 z 2 maja 2019 r. TAURON Polska Energia S.A. („Emitent”) informuje, iż powziął informację o wydaniu 22 września 2020 r. przez Sąd Apelacyjny w Rzeszowie („Sąd Apelacyjny”) wyroku, w którym Sąd Apelacyjny oddalił skargę Elektrociepłowni Stalowa Wola S.A. („ECSW”) o uchylenie wyroku Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej („Sąd Arbitrażowy”) z 25 kwietnia 2019 r., na mocy którego ECSW została zobowiązana do zapłaty na rzecz Abener Energia S.A. („Abener Energia”) kwoty 333 793 359,31 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie oraz kosztami postępowania arbitrażowego.

Postępowanie przed Sądem Arbitrażowym dotyczyło roszczenia o zapłatę, o ustalenie stosunku prawnego oraz o zobowiązanie do złożenia oświadczenia woli w związku z rozwiązanym kontraktem zawartym pomiędzy Abener Energia (generalny wykonawca) i ECSW (zamawiający) na budowę bloku gazowo-parowego w Stalowej Woli. Opis postępowań sądowych pomiędzy ECSW i Abener Energia został zamieszczony w nocie nr 22 śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Emitenta za I półrocze 2020 r., które zostało przekazane w formie raportu okresowego 19 sierpnia 2020 r.

Jednocześnie Emitent informuje, że przed stwierdzeniem wykonalności wyroku Sądu Arbitrażowego, ECSW dokona analizy i podejmie środki oraz skorzysta z przysługujących jej praw w celu ograniczenia negatywnego wpływu powyższego wyroku na sytuację finansową ECSW.

Od wyroku Sądu Apelacyjnego przysługuje skarga kasacyjna.

Emitent posiada, pośrednio poprzez spółkę zależną TAURON Wytwarzanie S.A., 50 proc. akcji w kapitale zakładowym ECSW.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Jerzy Topolski - Wiceprezes Zarządu ds. Zarządzania Majątkiem
Dariusz Niemiec - Prokurent


Zobacz więcej raportów bieżących