Raport bieżący nr 44/2020


Trzecie wezwanie akcjonariuszy TAURON Polska Energia S.A. do złożenia dokumentów akcji

25.09.2020

Zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798, ze zm. z Dz.U. z 2020 r. poz. 875), Zarząd TAURON Polska Energia S.A. („Emitent”, „Spółka”) wzywa niniejszym akcjonariuszy posiadających akcje Emitenta w formie dokumentu do złożenia posiadanych dokumentów akcji w Spółce, w celu dematerializacji akcji i ich rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Emitenta w Katowicach, przy ul. ks. Piotra Ściegiennego 3, w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 9:00 do 15:00 w pokoju nr 942.

Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Biorąc pod uwagę aktualny stan prawny Emitent informuje, że moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez Emitenta wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r.

Niniejsze wezwanie jest trzecim spośród pięciu wymaganych przez przepisy prawa. Kolejne wezwania będą publikowane przez Emitenta w odstępie nie dłuższym niż miesiąc i nie krótszym niż dwa tygodnie każde.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Wojciech Ignacok - Prezes Zarządu
Jerzy Topolski - Wiceprezes Zarządu ds. Zarządzania Majątkiem


Zobacz więcej raportów bieżących