Raport bieżący nr 45/2020


Podpisanie listu intencyjnego dotyczącego sprzedaży udziałów w spółce PGE EJ 1 sp. z o.o.

01.10.2020

TAURON Polska Energia S.A. („Emitent”) informuje, że 1 października 2020 r. podpisał ze Skarbem Państwa („Skarb Państwa”) list intencyjny dotyczący nabycia przez Skarb Państwa 100 proc. udziałów w spółce PGE EJ 1 sp. z o.o. („List intencyjny”).

List intencyjny został podpisany przez wszystkie podmioty posiadające udziały w spółce PGE EJ 1 sp. z o.o. (oprócz Emitenta są to: PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., Enea S.A. oraz KGHM Polska Miedź S.A.), która jest odpowiedzialna za przygotowanie i realizację inwestycji polegającej na budowie i eksploatacji pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. Emitent posiada 10 proc. udziałów w PGE EJ 1 sp. z o.o.

Podmioty podpisujące List intencyjny zobowiązały się do przeprowadzenia w dobrej wierze wszelkich działań niezbędnych dla przygotowania i dokonania transakcji polegającej na nabyciu przez Skarb Państwa udziałów w spółce PGE EJ 1 sp. z o.o. („Transakcja”). Intencją wyrażoną w Liście intencyjnym jest, aby Skarb Państwa nabył udziały w spółce PGE EJ 1 sp. z o.o. do dnia 31 grudnia 2020 r., przy czym strony nie określiły terminu obowiązywania Listu intencyjnego. List intencyjny nie pociąga za sobą zobowiązania stron do dokonania Transakcji. Decyzja o przeprowadzeniu Transakcji uzależniona będzie od wyników negocjacji w tym zakresie oraz spełnienia innych warunków określonych w przepisach prawa lub dokumentach korporacyjnych.

Ewentualna sprzedaż udziałów w spółce PGE EJ 1 sp. z o.o. wpisuje się w kierunki strategiczne ogłoszone przez Emitenta 27 maja 2019 r.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Wojciech Ignacok - Prezes Zarządu
Jerzy Topolski - Wiceprezes Zarządu ds. Zarządzania Majątkiem


Zobacz więcej raportów bieżących