Raport bieżący nr 48/2020


Złożenie pozwu przeciwko Abener Energia S.A.

19.10.2020

TAURON Polska Energia S.A. („Emitent”) informuje, iż 19 października 2020 r. Elektrociepłownia Stalowa Wola S.A. z siedzibą w Stalowej Woli („ECSW”), w której Emitent posiada, pośrednio poprzez spółkę zależną TAURON Wytwarzanie S.A., 50 proc. akcji w kapitale zakładowym, złożyła pozew do Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie przeciwko Abener Energia S.A. z siedzibą w Campus Palmas Altas, Sewilla („Abener Energia”).

Postępowanie przed Sądem Arbitrażowym będzie prowadzone w związku z kontraktem zawartym pomiędzy Abener Energia (generalny wykonawca) i ECSW (zamawiający) na budowę bloku gazowo-parowego z członem ciepłowniczym w Stalowej Woli („Kontrakt”), od którego odstąpiono.

Przedmiotem żądania pozwu jest zapłata przez Abener Energia na rzecz ECSW kwoty 198 663 931,86 zł oraz 461 207,21 euro (co stanowi równowartość 2 098 400,56 zł wg średniego kursu NBP z 19 października 2020 r.) wraz z odsetkami tytułem odszkodowania za szkodę odpowiadającą kosztom usunięcia wad, usterek i niedoróbek robót, dostaw i usług wykonanych przez Abener Energia w trakcie realizacji Kontraktu.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Wojciech Ignacok - Prezes Zarządu
Marek Wadowski - Wiceprezes Zarządu ds. Finansów


Zobacz więcej raportów bieżących