Raport bieżący nr 49/2020


Podjęcie decyzji o emisji obligacji w ramach programu emisji obligacji TAURON Polska Energia S.A.

23.10.2020

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2020 z 6 lutego 2020 r. w sprawie ustanowienia programu emisji obligacji do wartości 2 mld zł oraz raportu bieżącego nr 46/2020 z 5 października 2020 r. w sprawie rozpoczęcia działań zmierzających do emisji obligacji w ramach wskazanego wyżej programu, Zarząd TAURON Polska Energia S.A. („Emitent”) informuje, że 23 października 2020 r., w oparciu o wyniki zakończonego procesu budowania księgi popytu, podjął decyzję o emisji obligacji na okaziciela serii A („Obligacje”) na następujących warunkach:

- Łączna wartość nominalna Obligacji: 1 000 000 000 zł
- Wartość nominalna jednej Obligacji: 1 000 zł
- Cena emisyjna jednej Obligacji: równa wartości nominalnej jednej Obligacji
- Data emisji Obligacji: 30 października 2020 r.
- Data wykupu Obligacji: 30 października 2025 r.
- Opcja wcześniejszego wykupu Obligacji przez Emitenta: wcześniejszy wykup jest możliwy w dniach płatności odsetek
- Możliwość żądania przez obligatariuszy wykupu Obligacji przed terminem: w sytuacji utraty kontroli właścicielskiej przez Skarb Państwa, w wyniku której doszłoby do utraty ratingu inwestycyjnego Emitenta, nieopublikowanie wartości wskaźników zrównoważonego rozwoju lub niewprowadzenie Obligacji do alternatywnego systemu obrotu prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w terminie 90 dni roboczych od daty emisji
- Okresy odsetkowe: 6-miesięczne
- Oprocentowanie Obligacji: zmienne w oparciu o stopę procentową stanowiącą sumę stawki WIBOR dla depozytów 6-miesięcznych oraz marży wynoszącej 135 punktów bazowych
- Cel emisji: środki pozyskane z emisji Obligacji mogą zostać przeznaczone na: finansowanie kosztów budowy/nabycia projektów OZE, finansowanie dystrybucji, jak i ogólnej działalności korporacyjnej Grupy związanej z OZE lub transformacją energetyczną na zeroemisyjną oraz refinansowanie zadłużenia Grupy zaciągniętego w celu sfinansowania powyższych przedsięwzięć. Środki z emisji Obligacji nie będą mogły zostać przeznaczone na finansowanie nowych i istniejących bloków węglowych, działalności TAURON Wydobycie S.A. oraz działalności TAURON Wytwarzanie S.A. (w przypadku innych przedsięwzięć niż wskazane w zdaniu poprzednim)
- Wskaźniki zrównoważonego rozwoju zawarte w warunkach emisji Obligacji: wskaźnik redukcji emisji średniorocznie o 2 proc. oraz wskaźnik zwiększenia mocy OZE średniorocznie o 8 proc. W przypadku niezrealizowania powyższych wskaźników marża zostanie podwyższona o 5 punktów bazowych w stosunku do marży bazowej (w przypadku niespełnienia jednego wskaźnika) lub o 10 punktów bazowych (w przypadku niespełnienia dwóch wskaźników jednocześnie). Niezależny audytor będzie potwierdzał prawidłowość obliczeń wskaźników zrównoważonego rozwoju
- Świadczenia z tytułu Obligacji będą mieć wyłącznie charakter pieniężny
- Obligacje nie będą zabezpieczone
- Obligacje zostaną wyemitowane na podstawie art. 33 pkt 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach, na podstawie wyjątków od obowiązku opublikowania prospektu przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 oraz będą oferowane wyłącznie inwestorom kwalifikowanym w rozumieniu przywołanego rozporządzenia
- Emitent będzie ubiegać się o wprowadzenie Obligacji do alternatywnego systemu obrotu prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Marek Wadowski - Wiceprezes Zarządu
Krzysztof Surma - Prokurent


Zobacz więcej raportów bieżących