Ostrzeżenie

Serwisujemy się. Z 14 na 15 czerwca, od 23.00 do 7.00 nasza strona internetowa oraz serwis samoobsługowy Mój TAURON będą nieczynne. Aplikacja mobilna Mój TAURON działa normalnie. Przepraszamy za utrudnienia.

Raport bieżący nr 51/2020


Dojście do skutku emisji obligacji w ramach programu emisji obligacji TAURON Polska Energia S.A.

30.10.2020

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 49/2020 z 23 października 2020 r. w sprawie podjęcia przez Zarząd TAURON Polska Energia S.A. („Emitent”) decyzji o emisji obligacji na okaziciela serii A („Obligacje”) w ramach programu emisji obligacji do wartości 2 mld zł, Emitent informuje, że 30 października 2020 r. Obligacje o łącznej wartości nominalnej 1 mld zł zostały opłacone, prawidłowo objęte przez obligatariuszy i tym samym emisja Obligacji doszła do skutku. Warunki emisji Obligacji zostały wskazane we wspomnianym powyżej raporcie bieżącym nr 49/2020 z 23 października 2020 r.

W ramach aktualizacji informacji zawartych w raporcie bieżącym nr 46/2020 z 5 października 2020 r. Emitent informuje, że Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju („EBOiR”) objął Obligacje o łącznej wartości nominalnej 240 mln zł, co stanowi realizację intencji zawartych w umowie ramowej zawartej 5 października 2020 r. pomiędzy Emitentem i EBOiR. Wspomniana umowa ramowa ma zastosowanie jedynie do emisji Obligacji, których dotyczy niniejszy raport bieżący.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Wojciech Ignacok - Prezes Zarządu
Marek Wadowski - Wiceprezes Zarządu ds. Finansów


Zobacz więcej raportów bieżących