Ostrzeżenie

Serwisujemy się. Z 14 na 15 czerwca, od 23.00 do 7.00 nasza strona internetowa oraz serwis samoobsługowy Mój TAURON będą nieczynne. Aplikacja mobilna Mój TAURON działa normalnie. Przepraszamy za utrudnienia.

Raport bieżący nr 52/2020


Szacunkowe wyniki Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia za I-III kwartał 2020 r. i III kwartał 2020 r.

04.11.2020

TAURON Polska Energia S.A. („Spółka”) przekazuje wybrane szacunkowe skonsolidowane dane finansowe oraz operacyjne Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. („Grupa TAURON”) za I-III kwartał 2020 r. i III kwartał 2020 r.

Spółka informuje, że w związku z trwającym procesem zbycia udziałów w TAURON Ciepło Sp. z o.o. („TAURON Ciepło”) oraz zgodnie z MSSF 5 („Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży oraz działalność zaniechana”) na dzień bilansowy 30 września 2020 r. zostały spełnione warunki ujęcia udziałów w TAURON Ciepło jako aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki oraz aktywów netto TAURON Ciepło jako grupy do zbycia zaklasyfikowanej jako przeznaczona do sprzedaży w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. Wartości zaprezentowane poniżej jako działalność zaniechana odnoszą się do TAURON Ciepło.


Wybrane szacunkowe skonsolidowane dane finansowe za:

a) I-III kwartał 2020 r.

Przychody ze sprzedaży i rekompensaty: 15 287 mln zł, w tym działalność zaniechana: 344 mln zł
EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację i odpisy na aktywa niefinansowe):
3 414 mln zł, w tym działalność zaniechana: 91 mln zł
EBITDA w podziale na segmenty:
- Dystrybucja: 2 417 mln zł
- OZE: 217 mln zł
- Wytwarzanie: 48 mln zł
- Sprzedaż: 641 mln zł
- Wydobycie: (32) mln zł
EBIT (zysk/strata operacyjna): 886 mln zł, w tym działalność zaniechana: (793) mln zł
Ujemne różnice kursowe od zadłużenia denominowanego w euro: (186) mln zł
Zysk/strata brutto: 601 mln zł, w tym działalność zaniechana: (795) mln zł
Zysk/strata netto: 60 mln zł, w tym działalność zaniechana: (797) mln zł
Nakłady inwestycyjne (CAPEX): 2 728 mln zł, w tym działalność zaniechana: 67 mln zł


b) III kwartał 2020 r.

Przychody ze sprzedaży i rekompensaty: 5 101 mln zł, w tym działalność zaniechana: 45 mln zł
EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację i odpisy na aktywa niefinansowe): 1 006 mln zł, w tym działalność zaniechana: 0 mln zł
EBITDA w podziale na segmenty:
- Dystrybucja: 728 mln zł
- OZE: 54 mln zł
- Wytwarzanie: 22 mln zł
- Sprzedaż: 238 mln zł
- Wydobycie: (39) mln zł
EBIT (zysk/strata operacyjna): 524 mln zł, w tym działalność zaniechana: (16) mln zł
Ujemne różnice kursowe od zadłużenia denominowanego w euro: (37) mln zł
Zysk/strata brutto: 484 mln zł, w tym działalność zaniechana: (16) mln zł
Zysk/strata netto: 377 mln zł, w tym działalność zaniechana: (15) mln zł
Nakłady inwestycyjne (CAPEX): 915 mln zł, w tym działalność zaniechana: 34 mln zł


Poniższe wskaźniki dotyczą łącznie działalności kontynuowanej i zaniechanej:
Dług netto na 30 września 2020 r.: 10 098 mln zł
Wskaźnik dług netto/EBITDA na 30 września 2020 r.: 2,53x


Wybrane szacunkowe dane operacyjne za:

a) I-III kwartał 2020 r.

Dystrybucja energii elektrycznej: 36,94 TWh, w tym do odbiorców końcowych: 35,76 TWh
Produkcja energii elektrycznej brutto: 8,71 TWh, w tym ze źródeł odnawialnych: 1,39 TWh
Produkcja ciepła: 7,51 PJ
Sprzedaż detaliczna energii elektrycznej: 23,71 TWh
Produkcja węgla handlowego: 3,59 mln ton
Sprzedaż węgla handlowego: 2,97 mln ton

b) III kwartał 2020 r.

Dystrybucja energii elektrycznej: 12,34 TWh, w tym do odbiorców końcowych: 11,91 TWh
Produkcja energii elektrycznej brutto: 2,85 TWh, w tym ze źródeł odnawialnych 0,40 TWh
Produkcja ciepła: 0,82 PJ
Sprzedaż detaliczna energii elektrycznej: 7,72 TWh
Produkcja węgla handlowego: 1,10 mln ton
Sprzedaż węgla handlowego: 1,09 mln tonPrzedstawione powyżej wyniki finansowe mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie.

Ostateczne wartości zostaną przedstawione w skonsolidowanym raporcie za III kwartał 2020 r., którego publikację zaplanowano na 18 listopada 2020 r.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Wojciech Ignacok - Prezes Zarządu
Marek Wadowski - Wiceprezes Zarządu ds. Finansów


Zobacz więcej raportów bieżących