Raport bieżący nr 53/2020


Aktualizacja informacji dotyczących budowy bloku energetycznego w Jaworznie – oddanie bloku do eksploatacji oraz zawarcie ugody i aneksu do umowy

13.11.2020

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 19/2014 z 17 kwietnia 2014 r. w sprawie zawarcia umowy z konsorcjum RAFAKO S.A. - MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. („Konsorcjum”, „Umowa”) na budowę bloku energetycznego o mocy 910 MW w Elektrowni Jaworzno III („Blok”) oraz raportu bieżącego nr 19/2020 z 4 maja 2020 r. w sprawie terminu oddania Bloku do eksploatacji TAURON Polska Energia S.A. („Emitent”) informuje, że 13 listopada 2020 r.:

1. Blok został oddany do eksploatacji. Jednostka pracuje w polskim systemie elektroenergetycznym.

2. Nowe Jaworzno Grupa TAURON sp. z o.o. („NJGT”, spółka zależna od Emitenta), E003B7 sp. z o.o. (spółka w 100 proc. kontrolowana przez RAFAKO S.A. w restrukturyzacji) i Konsorcjum, w tym RAFAKO S.A. w restrukturyzacji działając za zgodą nadzorcy układu w uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym podpisały ugodę („Ugoda”), która jest wynikiem mediacji prowadzonych przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej RP i która reguluje w szczególności następujące kwestie:

a) Strony, tj. NJGT i Konsorcjum zrzekły się wzajemnych ekwiwalentnych roszczeń, które wystąpiły do dnia podpisania Ugody, z wyjątkiem m.in. roszczeń NJGT z tytułu rękojmi bądź gwarancji oraz roszczeń regresowych wobec Konsorcjum z tytułu zapłaty roszczeń dalszych podwykonawców oraz roszczeń Konsorcjum za prace wykonane zgodnie z kontraktem,
b) Konsorcjum wykona na rzecz NJGT dodatkowe świadczenia, w tym wykona prace optymalizujące działanie Bloku, których efektem będzie między innymi zmniejszenie minimum technicznego Bloku z 40 proc. do 37 proc. Dodatkowo zostanie wydłużona gwarancja techniczna na część wysokociśnieniową kotła o sześć miesięcy (do 36 miesięcy), dla której NJGT otrzyma dodatkowe zabezpieczenie udzielone przez gwarantów.

Wejście w życie Ugody nastąpi po spełnieniu warunków zawieszających, wśród których kluczowymi są oddanie Bloku do eksploatacji do 15 listopada 2020 r. (warunek został spełniony) oraz przedstawienie przez Konsorcjum porozumienia w formie promesy z instytucjami finansowymi dotyczących sposobu pozyskania środków finansowych niezbędnych do zakończenia projektu (warunek został spełniony).

NJGT i Konsorcjum ustaliły także, że zawarta przed mediatorem Ugoda zostanie skierowana do właściwego sądu powszechnego wraz z wnioskiem o jej zatwierdzenie przez sąd. Po prawomocnym zatwierdzeniu przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, ugoda zyskuje moc prawną ugody sądowej.

W związku z zawarciem Ugody NJGT i Konsorcjum zawarły 13 listopada 2020 r. aneks do Umowy („Aneks”), który w sposób szczegółowy reguluje określone Ugodą uzgodnienia Stron w zakresie dodatkowych świadczeń Konsorcjum, w tym m.in. terminy ich wykonania oraz powiązane z nimi terminy płatności.

Jednocześnie Emitent informuje, że zawarcie Ugody i Aneksu nie spowoduje przekroczenia zakładanego łącznego poziomu nakładów, jakie przewidziano na realizację tej inwestycji, tj. 6,2 mld zł, w tym wynagrodzenie dla Konsorcjum wynikające z podpisanej Umowy oraz zawartych do niej aneksów wyniesie łącznie 4,6 mld zł.

Emitent posiada 85,88 proc. głosów i udziałów w NJGT.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Wojciech Ignacok - Prezes Zarządu
Jerzy Topolski - Wiceprezes Zarządu ds. Zarządzania Majątkiem


Zobacz więcej raportów bieżących