Raport bieżący nr 55/2020


Wypowiedzenie umowy na dostawy węgla

22.12.2020

TAURON Polska Energia S.A. („Emitent”) informuje, że 22 grudnia 2020 r. Emitent doręczył spółce Polska Grupa Górnicza S.A. („PGG”) oświadczenie o wypowiedzeniu umowy sprzedaży węgla zawartej 18 stycznia 2018 r. przez Emitenta jako kupującego oraz PGG jako sprzedawcę („Umowa”). Na podstawie Umowy PGG dostarcza węgiel energetyczny do następujących spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Emitenta: TAURON Wytwarzanie S.A., TAURON Ciepło sp. z o.o. oraz Nowe Jaworzno Grupa TAURON sp. z o.o.

PGG jest strategicznym partnerem Emitenta w zakresie dostarczania węgla. W 2019 r. Emitent zakupił od PGG 2,52 mln ton węgla, co stanowiło 38 proc. tego paliwa zakupionego ogółem przez Emitenta, a 44 proc. dostaw węgla do produkcji energii elektrycznej i ciepła przez Grupę Emitenta zostało zaspokojone surowcem z zakładów górniczych należących do Grupy Emitenta.

Emitent zwraca uwagę, że warunki gospodarcze, które mają bezpośredni wpływ na działalność Emitenta uległy istotnej zmianie. Emitent odnotował nadmierne trudności w bieżących odbiorach węgla wskutek ograniczonej produkcji i sprzedaży energii elektrycznej wynikającej z sytuacji rynkowej i pogodowej.

Powyższe okoliczności oraz brak porozumienia Emitenta i PGG w kwestii zmiany warunków współpracy, w szczególności w odniesieniu do cen jednostkowych węgla oraz rocznych ilości dostaw węgla, o które Emitent wnioskował od grudnia 2019 r., spowodowały, że zgodnie z postanowieniami Umowy Emitent złożył PGG oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy z zachowaniem sześciomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, tj. na dzień 30 czerwca 2021 r. Oświadczenie zawiera jednak zastrzeżenie, iż w przypadku bezskuteczności oświadczenia Emitenta o wypowiedzeniu Umowy z zachowaniem wyżej wskazanego sześciomiesięcznego okresu wypowiedzenia, oświadczenie to należy traktować jako wypowiedzenie Umowy złożone z zachowaniem dwuletniego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego, w którym upłynie okres wypowiedzenia, tj. na dzień 31 grudnia 2022 r.

Działanie wskazane powyżej pozwoli Emitentowi na uniknięcie negatywnych skutków finansowych wynikających z dalszej realizacji Umowy.

Pomimo wypowiedzenia Umowy, Emitent wyraża intencję kontunuowania długoterminowej współpracy z PGG na wspólnie określonych, nowych warunkach, dostosowanych do bieżących warunków rynkowych kontraktacji węgla.

Emitent podkreśla, że wypowiedzenie Umowy nie powinno zakłócić działalności operacyjnej Grupy Emitenta. Ewentualne dodatkowe zapotrzebowanie na paliwo węglowe zostanie zaspokojone w szczególności przez produkcję tego surowca przez zakłady górnicze należące do Grupy Emitenta.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Jerzy Topolski - Wiceprezes Zarządu ds. Zarządzania Majątkiem
Marek Wadowski - Wiceprezes Zarządu ds. Finansów


Zobacz więcej raportów bieżących