Raport bieżący nr 1/2021


Terminy publikacji raportów okresowych TAURON Polska Energia S.A. w 2021 roku

19.01.2021

Zgodnie z § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”) TAURON Polska Energia S.A. („Spółka") podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2021:

Jednostkowy raport roczny za rok obrotowy 2020 – 31 marca 2021 r.
Skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2020 – 31 marca 2021 r.
Skonsolidowane sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej za rok obrotowy 2020 – 31 marca 2021 r.
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2021 r. – 19 maja 2021 r.
Rozszerzony skonsolidowany raport za I półrocze 2021 r. – 18 sierpnia 2021 r.
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2021 r. – 17 listopada 2021 r.

Jednocześnie Spółka informuje, że:
- na podstawie §62 ust. 3 Rozporządzenia Spółka nie będzie publikowała jednostkowego raportu półrocznego, w związku z czym w rozszerzonym skonsolidowanym raporcie półrocznym będzie zamieszczone półroczne skrócone sprawozdanie finansowe wraz z raportem podmiotu uprawionego do badania sprawozdań oraz skróconą informacją dodatkową,
- na podstawie §79 ust. 2 Rozporządzenia Spółka nie będzie publikowała jednostkowego ani skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2020 r. oraz za II kwartał 2021 r.,
- na podstawie §62 ust. 1 Rozporządzenia Spółka nie będzie publikowała jednostkowych raportów kwartalnych, w związku z czym rozszerzone skonsolidowane raporty kwartalne będą zawierały kwartalną informację finansową.

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Marek Wadowski - Wiceprezes Zarządu ds. Finansów
Oliwia Tokarczyk - Prokurent


Zobacz więcej raportów bieżących